Clusterdirecteur primair onderwijs – Lucas Onderwijs

Functie: Clusterdirecteur primair onderwijs
Opdrachtgever: Lucas Onderwijs
Solliciteren tot: 05/04/2024
Download het volledig functieprofiel

Lucas Onderwijs
Stichting Lucas Onderwijs  is een dynamische en betrokken organisatie voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. Lucas Onderwijs is één van de grootste onderwijsorganisaties voor funderend onderwijs in Nederland en kan onder andere daardoor bijdragen aan vernieuwing en innovatie in de onderwijssector. Onder het bestuur van de stichting vallen zevenenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drieëndertig vestigingen voor voortgezet onderwijs. In totaal heeft Lucas Onderwijs ongeveer honderd locaties.
Lucas Onderwijs heeft 4.800 medewerkers en biedt aan bijna 38.000 leerlingen onderwijs (17.215 primair onderwijs en 20.521 voortgezet onderwijs), verspreid over de hele regio Zuid-Holland West in 116 gebouwen. Het jaarlijkse budget van de organisatie bedraagt circa € 433 miljoen. Het dagelijks bestuur van Lucas Onderwijs wordt gevormd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt in het besturen van de stichting ondersteund door de Bestuursmanagementteams (BMT’s) primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Clusterdirecteuren
De scholen in het primair onderwijs zijn samengevoegd in clusters. Vier Clusterdirecteuren sturen de clusters aan en vormen de schakel naar het College van Bestuur via het BMT primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn de scholen gebundeld tot regio’s. De drie regiodirecteuren nemen deel aan het BMT voortgezet onderwijs dat het College van Bestuur ondersteunt.Lucas Onderwijs kent op centraal niveau een stafbureau, waar naast het bestuur ook de stafdiensten HRM, Financiën & Administratie, Facilitaire Zaken, Informatiebeheer, Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie en het Bestuurssecretariaat gehuisvest zijn. Het bureau is de ondersteunende eenheid van het College van Bestuur en de scholen bij de uitvoering en voorbereiding van het stichtingsbeleid.
De taak van het stafbureau is het leveren van goede dienstverlening en het ontwikkelen van beleid op het gebied van HRM, Facilitaire zaken, Financiën, Informatiebeheer/ICT en onderwijs ter ondersteuning aan de scholen, de BMT’s en het College van Bestuur. Het managementteam -bestaande uit de bureaudirecteur en de vijf stafhoofden- anticipeert op vragen vanuit scholen en bestuur als een gedeelde verantwoordelijkheid en neemt het voortouw in een integrale benadering van de dienstverlening aan de scholen en het bestuur.
De Clusterdirecteuren vormen de schakel naar het College van Bestuur via het bestuursmanagement Team (BMT) primair onderwijs. Gezamenlijk bespreekt men bovenschoolse onderwerpen zoals bijvoorbeeld: (landelijke of regionale) onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, inspectiebezoek, onderwijskwaliteit, lerarentekort, en de begroting. De Clusterdirecteuren hebben een gemandateerde bevoegdheid en zijn binnen dat mandaat bestuurlijk verantwoordelijk voor de scholen binnen hun cluster. Zij nemen namens het bestuur besluiten, onder andere door het invullen van de werkgeversrol en het ondersteunen van directeuren, het zijn van sparringpartner en initiator, het optimaliseren van de kwaliteit van werkprocessen (control en support), adequate onderwijshuisvesting en de regie op budget- en formatiebeheer. De Clusterdirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en de overige bestuursbesluiten.
Gezamenlijk verdelen de Clusterdirecteuren een aantal Lucas-brede portefeuilles. De verdeling is mede afhankelijk van expertise en interesse. Het gaat om de volgende portefeuilles: Onderwijs Kwaliteit & Innovatie, Informatiebeheer, HRM, Financiën & Facilitair, Kindcentra en Passend & Inclusiever Onderwijs. De nieuw aan te trekken Clusterdirecteur heeft veertien scholen onder zijn/haar hoede, zowel regulier basisonderwijs alsook speciaal basisonderwijs.

Het College van Bestuur is op zoek naar een verbindende, bestuurlijk vaardige en betrokken Clusterdirecteur primair onderwijs.

Functie-eisen
De Clusterdirecteur primair onderwijs:

 • Beschikt over strategisch denk- en werkvermogen op academisch niveau.
 • Heeft kennis van en een duidelijke visie op het primair onderwijs.
 • Heeft bij voorkeur ervaring met de organisatorische, bedrijfskundige en beleidsmatige aspecten van het (primair) onderwijs.
 • Heeft zicht op de actuele ontwikkelingen in het funderend onderwijs.
 • Beschikt over ervaring met het voeren van verantwoord financieel beheer en beleid.
 • Is een inspirerend en dienend leider en heeft alsmede verbindend vermogen om leiding te geven aan de directeuren en de ondersteunende processen binnen het cluster.
 • Is vaardig in beleidsontwikkeling en – uitvoering.
 • Heeft communicatieve vaardigheden die het overdragen en het creëren van draagvlak voor beleid mogelijk maken.
 • Is vaardig in het adaptief leidinggeven aan professionals in een veranderende organisatie.
 • Stimuleert innovatie en kent de grootstedelijke context.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Mensgericht en verbindend; in het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Van nature vertrouwenwekkend en benaderbaar.
 • Stevig en met overtuigingskracht. Toont lef.
 • Maturiteit en expertise om een stevige gesprekspartner te zijn.
 • Bezit verandervermogen op zowel strategisch, tactisch als operationeel gebied.
 • Heeft sterk ontwikkelde analytische vaardigheden om te kunnen omgaan met een hoge mate van complexiteit.
 • Open, integer en transparant.
 • Proactief, ondernemend en heeft oog voor netwerk en strategische kansen.
 • Prettig in de omgang, heeft humor en houdt van een informele sfeer.

 

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 05/04/2024