Directeur Executive Services – Tilburg University

Functie: Directeur Executive Services
Opdrachtgever: Tilburg University
Solliciteren tot: 08/09/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Tilburg University zoekt Chasse Executive Search de nieuw gecreëerde functie:

Directeur Executive Services

 Strategisch – Sensitief – Ontwikkelingsgericht – Besluitvaardig  – Resultaatgericht

Tilburg University

De universiteit werd bijna 100 jaar gelden opgericht als ‘Roomsch Katholieke Handelshoogeschool’. Het was de eerste universitaire instelling in het zuiden van Nederland. De universiteit was in het begin gericht op het vakgebied economie maar van meet af aan kregen studenten ook onderwijs in rechten, geschiedenis, psychologie en sociale wetenschappen. Vanaf de jaren ’60 groeiden die kennisgebieden uit tot zelfstandige faculteiten die nu samen meer dan 23.000 studenten opleiden. In diezelfde periode is Tilburg zelf uitgegroeid tot een levendige internationale universiteitsstad met studenten uit meer dan 140 landen. Tilburg University heeft naast de campus ook vestigingen in Utrecht, Den Bosch en in de binnenstad van Tilburg zelf.

Tilburg University is een zogenaamde ‘bijzondere universiteit’. Anders dan de openbare universiteiten, valt Tilburg University onder een privaatrechtelijke stichting. Het stichtingsbestuur functioneert als Raad van Toezicht en bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit.

Aanleiding vacature

Momenteel wordt de functie van Directeur Executive Services bekleed door de Secretaris van de Universiteit tevens Directeur University Services. Gezien de zwaarte van deze functie bestaande uit drie rollen, en gezien de toegenomen verantwoordelijkheid van Executive Services is de span of control te groot geworden. En bestaat de wens om Executive Services een meer eigen gezicht te geven waardoor eigenheid van de stafdienst wordt bevorderd, uiteraard in goede verbinding met de andere divisies en faculteiten. Derhalve is er behoefte om een aparte functie te creëren voor de directeur Executive Services. Hierdoor is de vacature voor Directeur Executive Services van Tilburg University ontstaan.

Executive Services

Executive Services levert ondersteuning aan het College van Bestuur, Stichtingsbestuur en de Medezeggenschap. De bestuurssecretarissen vormen de onafhankelijke en verbindende schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Zij adviseren het College en de Secretaris universiteit/directeur University Services over interne en externe aangelegenheden en bewaken het proces van bestuurlijke besluitvorming. Dit doen zij onder functioneel gezag van de Secretaris van de Universiteit tevens Directeur University Services. Executive Services is ook verantwoordelijk voor de juridische advisering en juridische ondersteuning van de organisatie en verantwoordelijk voor internal audit, riskmanagement, integrale veiligheid, kennisveiligheid en compliance. De ombudsfunctionaris en de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit zijn organisatorisch binnen deze divisie gepositioneerd. De coördinatie van de strategie is ook binnen deze divisie belegd alsmede de strategische advisering van het College van Bestuur als het gaat om landelijke en internationale ontwikkelingen en ecosystemen. Ook wordt het College van Bestuur vanuit deze divisie ondersteund in bestuurlijke relaties en evenementen. Bureau Promoties en Academische plechtigheden valt onder de divisie, alsook Academisch erfgoed. Het secretariaat van het CvB en van ES zijn onderdeel van de divisie.

De divisie kent een platte organisatiestructuur. De afdelingen Legal Affairs, Internal Audit, en Governance, Risk, Safety and Compliance worden aangestuurd door een afdelingshoofd. De overige medewerkers rapporteren direct aan de secretaris/directeur University Services/directeur ES.

Positionering Directeur Executive Services

De directeur geeft leiding aan de veelkleurige divisie Executive Services en is de voorzitter van het managementteam van ES. De directeur is hiërarchisch en functioneel leidinggevende van de medewerkers van ES, die veelal ook zelf directe en functionele lijnen hebben met het College van Bestuur en de Secretaris van de Universiteit. Dit vereist vloeiende samenwerking tussen de directeur Executive Services en de secretaris/ directeur University Services en vraagt om een goed begrip van de directeur Executive Services van de bijzondere positie van medewerkers van de divisie ES als staffunctionarissen voor het College van Bestuur en de Secretaris van de Universiteit. Directeur ES en de secretaris zullen veelvuldig samen optrekken bij universiteitsbrede opgaven, waarbij alsmede een beroep gedaan zal worden op de professionals binnen de divisie ES.

De directeur draagt gezamenlijk met de andere directeuren van de divisies verantwoordelijkheid voor het geheel van University Services. Daarnaast is de directeur adviseur van het College van Bestuur en maakt deel uit van het overleg van de directeuren van University Services en de faculteitsdirecteuren.

De Directeur Executive Services legt hiërarchisch verantwoording af aan de Secretaris van de Universiteit/Directeur University Services en heeft een inhoudelijke lijn naar het College van Bestuur en de secretaris.

Opgave

De ontwikkelopgave waar Executive Services (ES) voor staat en waar de nieuwe Directeur ES sturing aan dient te geven, omvat de volgende elementen:

 • Er zijn veel interne en externe ontwikkelingen die veel vragen van deze divisie. Er is een toename van de complexiteit in wet- en regelgeving en de vraagstukken op het gebied van governance, risk en compliance zijn toegenomen, ook voor wat betreft integrale veiligheid, kennisveiligheid en AVG. De divisie heeft een grote rol in de coördinatie van de strategie en advisering van het College van Bestuur op het gebied van (in- en externe) strategische ontwikkelingen en de (bestuurlijke) samenwerkingsrelaties. Op dit moment rapporteren veel medewerkers rechtstreeks aan de directeur ES, de span of control is groot. Naast de noodzaak voor een aparte directeur ES is er ook een noodzaak de organisatiestructuur van ES te herinrichten.
 • Directeur ES weet de bestuurlijke ambities te vertalen naar organisatie-opgaven. De directeur doet dit in nauwe samenspraak met de afdelingshoofden binnen de divisie ES. Dit gebeurt vanuit een besturingsfilosofie die ruimte biedt aan de professionals.
 • Een belangrijke ontwikkelopdracht voor de directeur ES is om in samenspraak met de Secretaris van de Universiteit te zorgen voor een optimale ondersteuning van het College van Bestuur, mede in samenwerking met de medewerkers van de divisie ES.
 • Met de komst van een aparte directeur ES, is het de wens om ook ES een meer eigen gezicht te geven waardoor eigenheid van de stafdienst wordt bevorderd, uiteraard in goede verbinding met de andere divisies en faculteiten.
 • Een belangrijke doelstelling van ES is dat de dienstverlening integraler wordt vormgegeven. Met divisie- en faculteitsdirecteuren wordt gewerkt aan het vormgeven van het optimaliseren van de samenwerking en dienstverlening. Hierbij is het van belang dat de directeur ES een zelfstandige rol kan vervullen in het verbinden van de divisie ES met de andere divisies en faculteiten.

Aanvullende uitbreiding van Executive Services

De komende periode wordt Executive Services verder uitgebreid. De Chief Information Security Officer (CISO)office (3.8 fte) wordt geherpositioneerd van de Divisie Library & IT Services naar ES. Daarnaast ontwikkelt Tilburg University een programma(medewerkers)pool. Enerzijds om externe inhuur te verminderen en anderzijds als kenniscentrum voor programmatisch werken voor de gehele universiteit. De op te zetten programmapool wordt naar verwachting onderdeel van ES. De ontwikkeling van de programmapool is een van de ontwikkelopgaven van de nieuwe Directeur ES.

De kandidaat

Daarom is Tilburg University op zoek naar een strategische, bestuurlijk en organisatie sensitieve, ontwikkelingsgerichte, besluitvaardige en resultaatgerichte Directeur Executive Services. Gelet op de doorontwikkeling van de Divisie Executive Services is de directeur een ‘spin-in-het-web’ die zich thuis voelt binnen de dynamiek van een divisie op een centrale en strategische plek in de organisatie en die ervaring heeft met organisatieontwikkeling en programmamanagement. De Directeur Executive Services is cultuurdrager van de waarden van Tilburg University: curious, caring, connected & courageous.

De functie-eisen zijn als volgt. De gezochte kandidaat:

 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding;
 • Minimaal 10 jaar (relevante) werkervaring waarvan een deel als leidinggevende. Deed in eerdere functies ervaring op met leidinggeven aan hoogopgeleide professionals, vanuit een coachende en verbindende wijze gericht op het stimuleren van ontwikkeling;
 • Heeft ervaring binnen grote, complexe en ‘gelaagde’ publieke organisaties;
 • Heeft aantoonbare interesse in en affiniteit met de wereld van onderwijs en onderzoek en kennis van de publieke context waarbinnen Tilburg University opereert. Ervaring binnen het hoger onderwijs is een pre;
 • Heeft ervaring opgedaan met organisatieontwikkeling en programmamanagement;
 • Ervaring met bestuurlijke dynamiek en besluitvorming en complex stakeholdermanagement;
 • Beschikt over bewezen organisatorische kwaliteiten en adviesvaardigheden.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Zeer goed ontwikkeld strategisch, analytisch en conceptueel vermogen. Weet de bestuurlijke ambities te vertalen naar de organisatie en de praktijk van de uitvoering.
 • Heeft maturiteit, expertise en overtuigingskracht om een stevige gesprekspartner voor bestuur, secretaris en management te zijn.
 • Is ontwikkelingsgericht en een teamspeler. Is van nature verbindend, maakt makkelijk contact en is in staat om via samenwerking tot (zichtbare) resultaten te komen.
 • Heeft een leiderschapsstijl waarin ruimte en vertrouwen wordt gegeven aan de professionals binnen de divisie.
 • In het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden en heeft een goed gevoel voor organisatorische en bestuurlijke verhoudingen. Van nature vertrouwenwekkend. Is benaderbaar.
 • Is mensgericht en zorgzaam en nadrukkelijk een people manager.
 • Is in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur en coachend leidinggevende.
 • Is open, integer en transparant.
 • Heeft oog voor de academische en internationale cultuur waarbinnen Tilburg University functioneert.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 8 september 2023)
Voor Tilburg University begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 8 september 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 08/09/2023