Menzis – Voorzitter Raad van Commissarissen

Functie: Voorzitter Raad van Commissarissen
Opdrachtgever: Coöperatie Menzis U.A.
Solliciteren tot: 01/06/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor zorgvezekeraar Menzis zoekt Chasse Executive Search de nieuwe

Voorzitter Raad van Commissarissen

De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de twee zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg en de Menzis Zorgkantoren. Alle verzekerden van Menzis zijn lid van de Coöperatie Menzis U.A.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de strategie en de resultaten van Coöperatie Menzis. Samen met de drie directeuren geven de twee leden van de Raad van Bestuur, de heren Wouter Bos (CEO) en Dirk Jan Sloots (CFRO) dagelijks leiding aan de Menzis-organisatie. Zowel de Raad van Commissarissen als de Ledenraad staan de Raad van Bestuur met raad ter zijde.

De komende jaren zullen zorgverzekeraars te maken krijgen met een toenemende marktdynamiek waarbinnen het steeds uitdagender is om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere zorgverzekeraars. De stijgende zorgkosten, de houdbaarheid van het systeem, het integraal zorgakkoord, digitalisering en duurzaamheid zijn onmiskenbare thema’s op de agenda en het businessmodel van de zorgverzekeraar. Het is voor Menzis van groot belang te (blijven) innoveren en transformeren en daarbij een sterke verbinding te houden met de leden en de medewerkers van Menzis.

Aanleiding vacature Voorzitter Raad van Commissarissen
Op 1 januari 2025 zal de heer Van Lieshout, voorzitter RvC, de RvC van Menzis verlaten na twee termijnen van vier jaar en een eenmalige verlenging van 1 jaar op grond van artikel 4.3 van het Reglement RvC Menzis. Per die datum is zijn positie vacant.

De kandidaat
Tijdens deze werving wordt specifiek gezocht naar kandidaten die zich herkennen in de volgende omschrijving:

  • Bestuurlijke ervaring in openbaar bestuur en/of in de zorgsector en/of verzekeringssector.
  • (Historische) kennis van en ervaring met de publieke belangen en ontwikkelingen in het Nederlandse zorgstelsel, de Zvw en Wlz en aanpalende wet- en regelgeving, alsook de relevante toezichthouderregelingen en beleidsregels.
  • Visie op de toekomst van het zorglandschap.
  • Kennis van de verantwoordelijkheid en werkzaamheden van een Wlz-uitvoerder.
  • Zicht op de interne deskundigheid van de onderneming (binnen bestuur en interne audit) op het gebied van passendheid van producten voor specifieke doelgroepen.

De te benoemen commissaris maakt in beginsel deel uit van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (SBR commissie) van de RvC die de RvC ondersteunt en adviseert omtrent zijn taken met betrekking tot selectie, (her)benoeming en evaluaties van leden van de RvC en de RvB, het beloningsbeleid van de Menzis groep en de beloning, geschiktheid, training en opleiding van de RvC en de RvB en omtrent opvolgings- en diversiteitsbeleid en organisatiecultuur.

De voorzitter maakt daarnaast, vanuit zijn/haar functionele verantwoordelijkheid als voorzitter van de vergaderingen van de Ledenraad, onderdeel uit van de agendacommissie van de Ledenraad, waar onder meer de agenda en andere besluitvormende taken van de Ledenraad gezamenlijk worden voorbereid en besproken.
Gezien de huidige en toekomstige samenstelling van de RvC van Menzis worden (vooral) vrouwelijke kandidaten uitgenodigd te solliciteren. Ervaring als voorzitter is gewenst.

Verder kan de persoonlijkheid en achtergrond van de nieuwe voorzitter van de RvC als volgt worden omschreven:

  • strategisch en visionair;
  • goed gevoel bij coöperatie en leden;
  • kan zich goed inleven in zowel publieke als private werelden;
  • grote belangstelling voor en affiniteit met de zorg;
  • realisatiekracht en bereid risico’s te nemen;
  • standvastig, vertrouwen gevend, natuurlijk leider.

De procedure (sluitingsdatum 1 juni 2024)

Voor Menzis begeleiden Monique de Vos en Sven de Jongh de zoektocht naar de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is is zaterdag 1 juni a.s.  via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 01/06/2024