Provinciesecretaris / Algemeen Directeur – Provincie Gelderland

Functie: Provinciesecretaris / Algemeen Directeur
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Solliciteren tot: 21/08/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor provincie Gelderland zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Provinciesecretaris / Algemeen Directeur

Een ervaren en verbindende algemeen directeur met realisatiekracht en eerste adviseur van het bestuur die bouwt aan en gaat voor de mooiste provincie van Nederland en cultuurdrager is van een professionele en sociaal veilige organisatie.

Gelderland is de mooiste provincie van Nederland. Dat komt door de mensen die er wonen, de bedrijven en instellingen in de provincie en de prachtige omgeving. En al het moois dat gebeurt in de steden en in het landelijk gebied. Inhoudelijk leidend voor Provincie Gelderland is het in 2023 gepresenteerde coalitieakkoord. Het akkoord van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP heeft als titel ‘Gewoon doen’. Uitvoering staat centraal en dat wil de nieuwe coalitie in verbinding met de Gelderlanders doen.

Actualiteit

Provincie Gelderland maakt een roerige tijd door. Op 11 januari jongstleden is een onderzoek over werkstress onder medewerkers van provincie Gelderland gepresenteerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat er maatregelen nodig zijn voor het verbeteren van werkomstandigheden, werkbeleving en inzetbaarheid van medewerkers. De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek van de Arbo Unie worden opgepakt om te zorgen dat provincie Gelderland een veilige, gezonde en plezierige werkplek is voor alle medewerkers. Inmiddels is ook het onderzoek naar het handelen van de Commissaris van de Koning gepresenteerd en besproken door Provinciale Staten.

Organisatie

Dit alles heeft het bestuur en de organisatie van provincie Gelderland niet onberoerd gelaten. Dit heeft onder andere geleid tot enkele (tijdelijke) benoemingen, zowel van de Commissaris van de Koning als de Provinciesecretaris / Algemeen Directeur.

De directie bestaat uit de Provinciesecretaris/Algemeen Directeur en twee directeuren. Deze heeft de verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. De directie bepaalt in  nauwe verbinding met Concernmanagementteam (CMT), ondernemingsraad en de bredere organisatie de koers. Het management bestaat uit directie, concernmanagers en teammanagers.

Aanleiding van de vacature

Gelet op bovenstaande ontwikkeling is het voornemen om de procedure voor de vaste invulling van de functie van Provinciesecretaris / Algemeen Directeur te starten. Hierdoor ontstaat de vacature voor Provinciesecretaris / Algemeen Directeur van provincie Gelderland.

De omgeving en de opgave

De organisatie van provincie Gelderland (circa 1.500 medewerkers) staat onder leiding van een directie met een collectieve verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. De collegiaal opererende directie wordt geleid door de Provinciesecretaris / Algemeen Directeur. De Provinciesecretaris / Algemeen Directeur  heeft de leiding over de ambtelijke provinciale organisatie en vormt de verbinding tussen het College van Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. De twee directeuren richten zich voornamelijk op respectievelijk de thema’s beleid (programmering) en bedrijfsvoering. De Provinciesecretaris / Algemeen Directeur heeft de verantwoordelijkheid voor het geheel en is adviseur van het College van Gedeputeerde Staten. Door deze dubbelrol (‘scharnierfunctie’) vormt de Provinciesecretaris / Algemeen Directeur de schakel tussen bestuur en organisatie én de trialoog tussen bestuur, organisatie en Provinciale Staten. En uiteraard is de Provinciesecretaris / Algemeen Directeur bestuurder in de zin van de WOR en is de Ondernemingsraad een belangrijke gesprekspartner. Ten slotte is de Provinciesecretaris / Algemeen Directeur ambassadeur en vertegenwoordiger van Gelderland bij medeoverheden en maatschappelijke partners: binnen en buiten Gelderland en in Brussel en in Den Haag, waaronder in het verband van het Interprovinciaal Overleg (waar de Provinciesecretarissen van de twaalf provincies een belangrijke beleidsvoorbereidende en adviserende rol spelen).

Opgave

De opgave waar de nieuwe Provinciesecretaris / Algemeen Directeur – in nauwe collegiale samenwerking met het CMT in het algemeen en de collegiale directie in het bijzonder – voor staat is tweeledig:

  • De realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord, de wettelijke en provinciale kerntaken en het beleid dat Provinciale Staten vaststellen.
  • Mede leiding geven aan de gewenste cultuur- en organisatieverandering met als doel een veilige, gezonde en plezierige werkplek voor alle medewerkers.

Deze beide opgaven hangen met elkaar samen. Provincie Gelderland beschikt over een hoog professionele organisatie met veel kennis in huis. Een inhoudelijk gedreven organisatie die tegelijkertijd behoefte heeft aan focus, integraliteit en het omzetten van beleid naar realisatie. Een organisatie die alleen maar goed kan functioneren wanneer sprake is van een veilige, gezonde en plezierige werkplek. Op deze wijze kan tot een duidelijke visie gekomen worden hoe de opgaven uit het coalitieakkoord en de omgevingsvisie het best kunnen worden uitgevoerd in de onderscheiden regio’s die Gelderland rijk is.

De kandidaat

De nieuwe Provinciesecretaris / Algemeen Directeur  is een zeer ervaren leidinggevende in de publieke sector binnen een politiek-bestuurlijke context en heeft ervaring met zowel  de ‘scharnier’-fucntie als cultuurverandering en organisatieontwikkelingtrajecten (waaronder sociale veiligheid), specifiek gericht op de door provincie Gelderland gewenste cultuur in lijn met de aanbevelingen van het onderzoek. Je beschikt over een leiderschapsstijl die zich kenmerkt als positief ingesteld, (op)bouwend, mensgericht, coachend, open en transparant. Daarnaast ben je inhoudelijk gedreven en bekend met de provinciale kerntaken en weet je de ambities van provincie Gelderland te vertalen naar een lange termijnvisie en de daarbij behorende uitvoering op korte, middellange en lange termijn. Daarbij ben je ambassadeur en ambtelijk vertegenwoordiger van provincie Gelderland en actief in de relevante netwerken en weet je deze netwerken te ontsluiten voor de bredere organisatie. Gelet op de opgave ben je een bouwer en ga je voor een duurzame verbinding met provincie Gelderland en ben je cultuurdrager van de gewenste cultuurverandering en organisatieontwikkeling. Realistiekracht en verbinding gaan bij jou hand in hand.

De ideale kandidaat herkent zich in onderstaand leiderschapsprofiel én voldoet aan de functie-eisen:

Leiderschapsprofiel

Je brengt daarom competenties mee waardoor je je herkent in het volgende leiderschapsprofiel. Vanuit verbinding – binnen én buiten – kom je tot maatschappelijk resultaat, de gewenste cultuurverandering en organisatieontwikkeling. Je bent een politiek-bestuurlijk sensitief strateeg die als eerste adviseur van het College van GS de visie op de opgave van Gelderland vertaalt in adviezen aan het college en het natuurlijk gezag heeft om medewerkers daarin mee te nemen. Je vormt de schakel tussen bestuur en organisatie én de trialoog tussen bestuur, organisatie en Provinciale Staten. Je brengt vernieuwende inzichten in, bent stevig en durft tegen te hangen. Je bent authentiek en je bewust van de diversiteit aan taken en rollen en beschikt over flexibiliteit in stijlen passend bij rol en opgave: je weet wanneer je moet coachen, ruimte geeft, strak(ker) stuurt en wanneer je op je handen moet zitten. Een cultuurdrager van een inclusieve, diverse  en sociaal veilige ambtelijke organisatie waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond. Je bent een overheidsprofessional met hart voor de publieke zaak en het middenbestuur die ervaring in de sturing van complexe en grote organisaties omzet in concrete resultaten. Een teamspeler met medezeggenschap hoog in het vaandel die nieuwsgierig is en mensen inspireert en de organisatie in positie brengt. Je handelt vanuit verbinding en luistert, zowel naar de harde als zachte stemmen. Een ambassadeur voor Gelderland die makkelijk en strategisch schakelt binnen én buiten Gelderland.

Kortom: dit alles vraagt om een kandidaat die van veel markten thuis is en tal van stijlen in huis heeft. Een kandidaat die creatief, (zelf)kritisch en betrokken het College van GS adviseert en als cultuurdrager staat voor een inclusieve, diverse en sociaal veilige organisatie. Betrokken, benaderbaar en stevig. En bovenal een kandidaat die staat én gaat voor maatschappelijke impact en dus realisatiekracht – binnen en buiten – heeft.

Je voldoet daarom aan de volgende functie-eisen:

  • Ervaring in het aansturen van grote, complexe en gelaagde overheidsorganisaties.
  • Bewezen staat van dienst in het effectief balanceren tussen de bestuurlijke opgaven en de ambtelijke realisatie. In staat om ‘tegengas’ te geven en ambities realistisch te vertalen naar de organisatie. Waar nodig acteer je als een ‘hitteschild’.
  • Ervaring als cultuurdrager en daarmee veranderingsprocessen op het gebied van organisatiecultuur en -ontwikkeling én van een sociale veilige organisatie.
  • Ervaring én affiniteit met de meerwaarde van medezeggenschap.
  • Beschikt over een relevant ‘Haags’ en/of ‘Brussels’ netwerk en in staat hoog ambtelijke contacten te onderhouden en voor Gelderland relevante relaties op te bouwen.
  • Academisch werk- en denkniveau.

Provincie Gelderland staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren.

De procedure (sluitingsdatum: woensdag 21 augustus 2024)
Voor provincie Gelderland begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Provinciesecretaris / Algemeen Directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 21 augustus 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 21/08/2024