Provinciesecretaris / Algemeen Directeur – Provincie Fryslân

Functie: Provinciesecretaris / Algemeen Directeur
Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Solliciteren tot: 16/06/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Provincie Fryslân zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Provinciesecretaris / Algemeen Directeur

Yn de mande mei de mienskip wurkje wy oan in moai en sterk Fryslân.

Samen met de mienskip werken we aan een mooi en sterk Fryslân.

Dat is waar de Provincie Fryslân voor staat. Fryslân is een rijke provincie. Rijk aan natuurschoon. Officieel sinds 2010 de mooiste provincie van Nederland. Rijk aan cultuur en taal. Rijk aan fijne plaatsen om te wonen. Maar vooral rijk aan onderlinge banden. Fryslân is kampioen vrijwilligerswerk, bijna de helft van de Friezen is vrijwilliger. Fryslân kent veruit de meeste energiecoöperaties van Nederland. Bijna driekwart van de Friezen is lid van een vereniging. In het culturele hoofdstadjaar 2018 kwamen al die sterke kanten van Fryslân bij elkaar.

Fryslân is in sommige opzichten ook minder rijk. De productie per inwoner ligt bijna een derde lager dan in Nederland. Mede daardoor zijn ook de inkomens in deze provincie lager. Friezen zijn meer dan gemiddeld aangewezen op sociale voorzieningen. De laaggeletterdheid in Fryslân ligt hoog en het aantal Friezen dat doorstudeert is laag.

Toch valt de balans positief uit. De rijkdom die niet in geld is uit te drukken maakt dat 92% van de Friezen gelukkig is. Daarmee is Fryslân landelijk koploper. Friezen koesteren hun ‘brede welvaart’, vrij vertaald: alles wat hen gelukkig maakt of kan maken. De sterke sociale structuren, sociale gelijkheid en hoge leefbaarheid spelen daarin een belangrijke rol.

Organisatie

De provincie Fryslân telt circa 750 medewerkers die samen met de Mienskip werken aan een mooi en sterk Fryslân. De Provinciesecretaris/Algemeen Directeur heeft de leiding over de ambtelijke provinciale organisatie en vormt de verbinding tussen het college van Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. De Provinciesecretaris/Algemeen Directeur is de eerste adviseur van het College van Gedeputeerde Staten en het boegbeeld van de ambtelijke organisatie.

De functie en de directe omgeving

Op woensdag 15 maart 2023 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten. Kort daarna startte een verkenning naar een nieuwe provinciale coalitie. Op vrijdag 31 maart jongstleden werd bekend dat vier partijen samen een coalitie willen gaan vormen: BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie. De verwachting is dat voor het zomerreces een nieuw coalitieakkoord wordt gesloten en een nieuw College van Gedeputeerde Staten aantreedt. De zoektocht naar de nieuwe Provinciesecretaris/Algemeen Directeur loopt gelijk op met dit proces. Het coalitieakkoord zal bepalend zijn voor de opgaven waar de provinciale organisatie voor staat en waar ambities zijn beschreven. De provincie kent straks een organisatiestructuur waarin de Provinciesecretaris/Algemeen directeur samen met twee directeuren het directieteam vormt, dat – samen met de domeinmanagers die onder de directeuren vallen – gezamenlijk werkt aan de realisatie van het bestuursakkoord, de wettelijke en provinciale kerntaken en het beleid dat Provinciale Staten vaststellen. Dit vanuit een integrale visie en aanpak.

De grote taken en vraagstukken waar de provincie voor staat, vragen om een organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) die dicht bij de inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties staat. Een organisatie die in de provincie zichtbaar en actief is. Inwoners en organisaties mogen rekenen op een goede dienstverlening vanuit de provincie. Hierbij gaat het niet alleen over wat er geleverd wordt, maar ook hoe de wettelijke taken uitgevoerd en geleverd worden en de manier waarop de provincie samenwerkt met inwoners, organisaties en andere overheden. Het gaat niet alleen om houding en gedrag, techniek en processen, maar ook om een goede interne samenwerking.  En naar de Mienskip toe vraagt dat om een omgevingsbewuste en communicatieve organisatie. Het is van belang om de provinciale financiën gezond te houden en een organisatie te hebben die de opgaven van nu en de toekomst aan kan met voldoende capaciteit. De grote uitdagingen vragen om een vitale en slagvaardige organisatie en een directie die dat uitdraagt en hierop stuurt.

Na een participatief traject is in het organisatieplan 2023-2027 beschreven hoe de gewenste cultuur en structuur van de organisatie is. Dit plan is tot stand gekomen met inbreng van de medewerkers. Samen met hen werkt de directie – onder leiding van de Provinciesecretaris/Algemeen Directeur – eraan om de organisatie verder te vormen, zodat een wendbare organisatie ontstaat met het vermogen om zich aan te passen aan de toekomstige opgaven en vragen vanuit de Mienskip. Een organisatie waarin opgaven en veranderingen gerealiseerd worden, met een heldere structuur en processen, en ook met duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden. Samengevat: een organisatie met energie, beweging, leiderschap, werkplezier en eigenaarschap, waarin we resultaatgericht, met plezier en in balans werken. Waarin duidelijk is: ‘Sa dogge wy dat by de provinsje Fryslân!’

Opgave

Van de nieuwe Provinciesecretaris/Algemeen Directeur wordt verwacht dat zij/hij het vastgestelde Organisatieplan 2023-2027 als uitgangspunt neemt. De nieuwe organisatie start formeel per 1 januari 2024. De nieuwe organisatie vormt de basis voor de verwezenlijking van de inhoudelijke agenda voor de komende jaren op basis van het nieuwe coalitieakkoord. Vanuit de ‘scharnier’-functie van Provinciesecretaris/Algemeen Directeur is de belangrijkste opgave het samenbrengen van de strategische koers en daarmee de inhoudelijke focus voor de provincie. Je draagt zorg voor afstemming met het College en vervult een schakelfunctie in een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld. Je ondersteunt hen bij bestuurlijke portefeuilles en bij het maken van strategische afwegingen. Je bevordert de verbinding tussen de bestuurlijke opgaven en de ambtelijke organisatie met specifieke aandacht voor (aanspreek)cultuur, sturing en politieke sensitiviteit. Je bent de verbindende schakel zowel richting Gedeputeerde Staten en – via de ‘driehoek’ – met Provinciale Staten en hebt oog voor vraagstukken die daar leven. Je bent in staat om duidelijk én realistisch de bestuurlijke ambities te vertalen naar de organisatie en vice versa aan te geven wat de organisatie wel én niet kan realiseren.

In het verlengde hiervan bouw je aan het nieuwe directieteam en geef je leiding aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het gekozen organisatiemodel. Speciale aandacht is daarbij voor het versterken van het integraal samenwerken, het werken als één overheid, het versterken van het (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en de politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Je verstevigt de positionering van Fryslan, zowel in ‘Den Haag’ als ‘Brussel’ en hebt oog voor de soms tegenstrijdige belangen en voor nieuwe vormen van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Voor Fryslân relevante ontwikkelingen vertaal je naar zowel het college als de organisatie.

Kandidaat

Provincie Fryslân is daarom op zoek naar een Provinciesecretaris/Algemeen Directeur die vanuit verbinding – binnen én buiten – tot maatschappelijk resultaat komt. Die vanuit voorbeeldgedrag leiding geeft aan een organisatie die dicht bij de inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties staat. Een organisatie die in de provincie zichtbaar en actief is. En naar de Mienskip toe omgevingsbewust en communicatief is. Een politiek-bestuurlijk sensitief strateeg die als eerste adviseur van het College van GS de visie op de opgave van Fryslân vertaalt in (gevraagde en ongevraagde) adviezen aan het college, verschillende rollen aanneemt, staat voor kritisch samenspel en het natuurlijk gezag heeft om medewerkers mee te nemen in alle dimensies van de besluitvorming. Je vormt de schakel tussen bestuur en organisatie en geeft besluitvaardig sturing en richting aan de implementatie van het organisatieplan. Je bent authentiek, beschikt over doorzettingskracht en bent je bewust van de diversiteit aan taken en rollen. Je beschikt daarom over flexibiliteit in stijlen passend bij rol en opgave: je weet wanneer je moet coachen, ruimte geeft, strak(ker) stuurt en wanneer je op je handen moet zitten. Een professional met hart voor de publieke zaak en het middenbestuur die ervaring in de sturing van complexe en grote publieke (uitvoerings-)organisaties omzet in concrete resultaten. Een teamspeler met medezeggenschap hoog in het vaandel die nieuwsgierig is en mensen inspireert en staat voor de organisatie en deze in positie brengt. Je bent mensgericht, toegankelijk en luistert. ‘Sa dogge wy dat by de provinsje Fryslân!’ is jouw motto en bepalend voor jouw houding en gedrag. Je bent een ambassadeur voor Fryslân die makkelijk en strategisch schakelt binnen én buiten Fryslân. Je bent een netwerker die het belang van Fryslân zowel in ‘Den Haag’ als ‘Brussel’ scherp heeft én positioneert.

Functie-eisen

  • Academisch opleiding.
  • Meerjarige ervaring (+10 jaar) als eindverantwoordelijke binnen een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving.
  • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkelings-vraagstukken en in staat dit verder te implementeren.
  • Een eigentijdse kijk op het openbaar bestuur, de positie van het middenbestuur daarin en samenwerking.
  • Een moderne opvatting over samenwerking en integraal werken.

Van de nieuwe Provinciesecretaris/Algemeen Directeur wordt verwacht dat hij/zij woonachtig is in Fryslân dan wel het voornemen heeft om naar Fryslân te verhuizen.

Van kandidaten wordt niet verwacht dat zij de Fryske taal machtig zijn, het vormt uiteraard wel een pré. Wel wordt van kandidaten gevraagd dat ze grote affiniteit met en interesse hebben in de Fryske taal en cultuur. Van kandidaten die de Fryske taal niet spreken of verstaan wordt minimaal verwacht dat zij – op korte termijn – een cursus volgen om het Frysk te kunnen lezen en verstaan. Het is een pré als niet Friestalige kandidaten aangeven het Fries ook daadwerkelijk in de toekomst te willen gaan spreken.

Procedure (sluitingstermijn: vrijdag 16 juni 2023)

Voor Provincie Fryslân begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Provinciesecretaris / Algemeen Directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 16 juni 2023 via info@chassesearch.nl.

NB. Het op deze pagina te downloaden profiel is zowel Nederlandstalig als in het Frysk. 

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 16/06/2023