Twee Leden Raad van Toezicht – Lucas Onderwijs

Functie: Twee Leden van de Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Lucas Onderwijs
Solliciteren tot: 30/11/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Stichting Lucas Onderwijs zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Toezicht

Profiel Funderend Onderwijs

&

Lid Raad van Toezicht

Profiel Bedrijfsvoering & ICT

Lucas Onderwijs

Stichting Lucas Onderwijs (hierna: Lucas Onderwijs) is een dynamische en betrokken organisatie voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. Lucas Onderwijs is één van de grootste onderwijsorganisaties voor funderend onderwijs in Nederland en kan onder andere daardoor bijdragen aan vernieuwing en innovatie in de onderwijssector. Onder het bestuur van de stichting vallen zesenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drieëndertig vestigingen voor voortgezet onderwijs. In totaal heeft Lucas Onderwijs ongeveer honderd locaties.

Lucas Onderwijs heeft ruim 4.600 medewerkers en biedt aan bijna 38.000 leerlingen onderwijs (17.215 primair onderwijs en 20.521 voortgezet onderwijs), verspreid over de hele regio Zuid-Holland West. Het jaarlijkse budget van de organisatie bedraagt circa € 420 miljoen (begroting 2023).

Kernwaarden en grondhouding

Centraal binnen Lucas Onderwijs staan de kernwaarden: compassie, verbinding, respectvol, duurzaam en bezieling. De kernwaarden krijgen een diepere betekenis wanneer deze worden beleefd vanuit een gedeelde grondhouding. Deze houding bepaalt hoe de kernwaarden ten uitvoering worden gebracht in de praktijk. Woorden die bij deze grondhouding passen zijn: liefde, verwondering en vertrouwen. De kernwaarden staan beschreven in De kernwaarden verdiept.

De vertaling van deze kernwaarden en het doorleven daarvan is maatwerk. Scholen geven een eigen invulling aan de identiteit, passend bij de signatuur van de school en aansluitend bij de behoefte van de leerlingen, de ouders en de schoolgemeenschap en haar omgeving. De diversiteit aan signaturen beschouwt Lucas Onderwijs als een groot goed.

Strategische koers – Koersbeweging 2026

De wereld om ons heen is volop in beweging. Politieke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de dagelijkse praktijk in de scholen. De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs, zijn:

 • Druk op de sector (personeelstekort, teruglopende resultaten, instabiliteit in de wereld, hoge verwachtingen, politieke invloeden)
 • Digitalisering
 • Duurzaamheid
 • Kansengelijkheid
 • Identiteit & diversiteit
 • Burgerschap & internationalisering

Deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn mede bepalend voor de strategische koers van Lucas Onderwijs voor de komende jaren.

Koersbeweging 2026

De Koersbeweging 2026 geeft richting aan de wijze waarop Lucas Onderwijs het onderwijs de komende jaren vormgeeft. De koersbeweging is in een gezamenlijk proces met zoveel mogelijk mensen van binnen én buiten de organisatie tot stand gekomen. Er zijn vijf koersthema’s, uitgewerkt in perspectieven. Elke school heeft een eigen vertaling in het schoolplan 2023-2027 gemaakt, passend bij de context en de populatie van de school:

 1. Toekomstgericht onderwijs.
 2. Toekomstgericht personeelsbeleid.
 3. Doorlopende lijnen.
 4. Passend onderwijs.
 5. Sturingsfilosofie.

Profielen nieuwe leden Raad van Toezicht

De raad van toezicht is op zoek naar twee nieuwe leden die enerzijds op basis van achtergrond en ervaring individueel een bijdrage leveren op basis van de respectievelijke profielen Funderend Onderwijs en Bedrijfsvoering & ICT en anderzijds collectief een bijdrage aan het geheel van het team van de raad van toezicht. Daarom gelden – per vacature – de volgende functie-eisen en dienen de nieuwe leden gezamenlijk over een aantal functie-eisen te beschikken.

Profiel Funderend Onderwijs

Naast een bijdrage aan het functioneren van de raad van toezicht als geheel versterkt de ideale kandidaat de raad van toezicht met name op het thema Funderend Onderwijs. Kandidaten hebben ruime (bestuurlijke) ervaring binnen het onderwijs in het algemeen en het funderend onderwijs in het bijzonder. Kandidaten hebben een duidelijke visie op en inzicht in onderwijskwaliteit en goed zicht op de grote uitdagingen waar het onderwijs in het algemeen en het funderend onderwijs in het bijzonder voor staat. Het nieuwe lid moet in staat zijn om een strategische gesprekspartner van toegevoegde waarde te zijn van zowel het college van bestuur als de bredere organisatie en de onderwijsinspectie.

Het nieuwe lid van de raad van toezicht met het profiel Funderend Onderwijs wordt lid van de Onderwijscommissie.

Profiel Bedrijfsvoering & ICT

Naast een bijdrage aan het functioneren van de raad van toezicht als geheel versterkt de ideale kandidaat de raad van toezicht met name op het thema Bedrijfsvoering & ICT. Gezocht wordt naar kandidaten met een relevante bedrijfskundige studieachtergrond en (bij voorkeur bestuurlijke) ervaring in functies met eindverantwoordelijkheid op het gebied van (transities binnen) de brede bedrijfsvoering waaronder nadrukkelijk ICT en Digitale Transformatie. Het betreft daarbij nadrukkelijk ervaring binnen een publieke en uitvoerende context zoals de zorg, het onderwijs of de overheid.

Het nieuwe lid van de raad van toezicht met het profiel Bedrijfsvoering & ICT wordt lid van de Financiële Commissie.

Aanvullend geldt…

… voor beide vacatures dat – mede vanwege de omvang en daarmee samenhangende complexiteit van Lucas Onderwijs – kandidaten relevante ervaring hebben in grote, complexe en gelaagde organisaties. Ook betekent dit dat het de voorkeur geniet dat minimaal één van de twee nieuwe leden van de raad van toezicht beschikt over (ruime) ervaring als toezichthouder.

Qua persoonlijkheidskenmerken herkennen kandidaten voor beide vacatures zich in het volgende:

 • Teamspeler met verbindend vermogen.
 • Geïnteresseerd in ‘de vraag achter de vraag’. Entameert ‘het goede gesprek’.
 • Rolzuiver met een goede balans tussen (formeel) toezichthouden en sparringpartner.
 • Kijkt verder dan de eigen portefeuille.
 • Stevig zonder ego. Relativerend en gevoel voor humor.

En – niet onbelangrijk – de nieuwe leden hebben tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen. De raad van toezicht van Lucas Onderwijs  is een actieve raad van toezicht waarbij tussen de vergaderingen door een actieve houding wordt verwacht waaronder via het bezoeken van de diverse scholen van Lucas Onderwijs om voeling te houden met waar het bij Lucas Onderwijs om draait: de leerlingen en de medewerkers.

Lucas Onderwijs  staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Lucas Onderwijs nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de raad van toezicht versterkt.

De procedure (sluitingsdatum: donderdag 30 november 2023)
Voor Lucas Onderwijs begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is donderdag 30 november 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 30/11/2023