Concerndirecteur Thema Dienstverlening & Bedrijfsvoering – Gemeente Apeldoorn

Functie: Concerndirecteur Thema Dienstverlening & Bedrijfsvoering
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Solliciteren tot: 19/04/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de Gemeente Apeldoorn zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Concerndirecteur Thema Dienstverlening & Bedrijfsvoering

Een ervaren directeur met passie voor en kennis van de volle breedte van bedrijfsvoering en dienstverlening die kan bouwen én verbinden.

Apeldoorn, hoofdstad van de Veluwe, is een royale en groene stad met een grote variatie aan ruim opgezette wijken en buurten, met prachtige omliggende dorpen en het schitterende buitengebied. Apeldoorn is een ambitieuze stad. De stad bouwt aan nieuwe woningen om de groei naar 180.000 inwoners te kunnen waarmaken. De stad bouwt aan een sterke sociale basis waardoor Apeldoorners mee kunnen doen aan de samenleving op een manier die bij hen past. De stad werkt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers. De stad werkt aan Brede Welvaart waarin we continu zoeken naar manieren om economisch, sociaal én ecologisch vooruitgang te boeken. Onze koers hebben we vastgelegd in de Omgevingsvisie en de Kadernota maatschappelijke ontwikkeling. Met inwoners, ondernemers en bezoekers werken we iedere dag samen aan een woest aantrekkelijk Apeldoorn van morgen.

Stad met stevige ambities

Apeldoorn is een stad met stevige ambities. De agenda Apeldoorn 2040 is hierin leidend. De gemeente groeit met oog voor versterking van de sociale en fysieke kwaliteit van de stad, de dorpen en het buitengebied. Binnen en buiten het huidige stedelijke gebied komen nieuwe duurzame, groene en slimme woongebieden met woningen voor iedereen. De Apeldoornse economie krijgt de ruimte om fors te groeien op bestaande plekken maar ook daar buiten. De stad en dorpen krijgen meer groen en water en worden klimaatbestendig. De Veluwse natuur wordt versterkt als de unieke toeristische toplocatie van Nederland.

Aanleiding vacature
De huidige positie Concerndirecteur Thema Dienstverlening & Bedrijfsvoering is per 1 februari 2024 op een andere manier ingericht. De (inmiddels voormalige) concerndirecteur is per 1 februari jl.  gestart als Chief Information Officer (CIO) van de Gemeente Apeldoorn waardoor de CIO-rol geen onderdeel is van de positie Concerndirecteur Thema Dienstverlening & Bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is besloten dat – per 1 januari 2025 – de financiële portefeuille die onderdeel was van de portefeuille van de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur aan de portefeuille van de concerndirecteur wordt toegevoegd. De exacte positionering van de CIO (en een op te richten CIO Office) moet nog nader bepaald worden. De CIO gaat zich richten op digitale transformatie.

Hierdoor is per 1 februari 2024 de vacature ontstaan voor Concerndirecteur Thema Dienstverlening en Bedrijfsvoering van Gemeente Apeldoorn. Tot de indiensttreding van de nieuwe concerndirecteur wordt de functie op interim-basis ingevuld.

Organisatie
Vraagstukken zoals de groei naar Apeldoorn 2040, bouw van 12.500 woningen, klimaatadaptatie, inclusiviteit en digitalisering vragen om een andere wijze van sturing (zoals programmasturing en processturing) en samenwerking om ambities op deze terreinen te kunnen realiseren. Daarom werkt de gemeente Apeldoorn sinds 1 januari 2021 opgavegericht met een twintigtal afdelingen. Een platte lerende organisatie die wendbaar, resultaatgericht en minder hiërarchisch is.

De gemeentelijke organisatie is georganiseerd langs drie thema’s:  Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienstverlening & Bedrijfsvoering en Ruimte & Economie. De afdelingen binnen het concern werken thema-overstijgend. Dwars daar doorheen loopt het programma stedelijke ontwikkeling waarmee de schaalsprong van Apeldoorn wordt gerealiseerd. Meer ‘samen doen’ is daarbij steeds belangrijker. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook met haar partners want ook bij de inwoners, instellingen en bedrijven is er een groeiende behoefte aan participatie. De kernwaarden van de organisatie die passen bij haar ambities zijn: Vakmanschap, Innovatiekracht, Betrouwbaarheid en Samenwerking.

De ambtelijke organisatie kent een structuur met een vijfkoppige directie en twintig afdelingen.

De ‘reguliere’ processen worden aangestuurd vanuit de lijn, via afdelingshoofden. De organisatie heeft twintig afdelingen. Binnen een aantal afdelingen zijn, vanwege de omvang van deze afdelingen, teammanagers actief. Naast de lijnsturing wordt gewerkt met aansturingsvormen die over de grenzen van afdelingen heen gaan. Enerzijds om meer vanuit ketens van processen te gaan werken en anderzijds om de maatschappelijke opgaven een prominentere plek te geven in het denken en doen. Via opgave- en programmasturing wordt gewerkt aan de ambities van de stad.

De concerndirectie zorgt voor het versterken van het zelfoplossend en zelforganiserend vermogen van de organisatie, het tegengaan van verkokering en het bevorderen van eigenaarschap. Concreet is de concerndirectie verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie, het sturen op de langetermijnstrategie, het vertalen van de strategische doelen in opdrachten, het adviseren van het college en het fungeren als netwerkpartner.

Opgave
De lat ligt hoog. Apeldoorn hoort in de top en wil daar blijven. Dat vraagt om mensen die die ambitie willen waarmaken. We hebben een organisatie nodig met mensen bij wie het zich voortdurend aanpassen in hun bloed zit. Een organisatie die zich onderscheidt op de arbeidsmarkt, waar mensen graag willen werken.

Als de nieuwe Concerndirecteur Thema Dienstverlening & Bedrijfsvoering lever je een forse bijdrage aan de ambities van de Gemeente Apeldoorn. Dat doe je nadrukkelijk samen met de hele organisatie. Dienstverlening & Bedrijfsvoering zijn essentieel voor én leveren de randvoorwaarden voor de realisatie van de ambities van Apeldoorn.

De afgelopen jaren hebben we gebouwd aan een robuuste organisatie. Onze beweging vereist tegelijk permanente en stevige aandacht op de ontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Hiermee willen wij nog beter in control komen en voldoen aan de huidige en toekomstige geldende normenkaders. Dienstverlening & Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen Financiën, Juridische zaken, Interne dienstverlening, Klant Contact Centrum, Personeel & organisatie, Informatie en Communicatie en Kabinetszaken.

De ontwikkeling die wij door willen én moeten maken, vraagt een scherpe visie, focus en stevig leiderschap. De ”Visie op de Bedrijfsvoering” wordt medio dit voorjaar opgeleverd en nadien vertaald naar een duidelijk ontwikkelpad voor de komende jaren. Tegelijk levert onze bedrijfsvoering dagelijks diensten én leggen wij dit jaar de focus op de adequate levering van vier punten: formatiesturing, inkoop- en contractmanagement, financiële informatievoorziening én het vraagstuk Data Protection Impact Assessment (DPIA).

Als nieuwe concerndirecteur lever je hier een richtinggevende en beslissende bijdrage aan waarbij de verbindende manier van samenwerken wordt voortgezet en je inzet op strategische sturing én sturing op de operatie waar handelingsverlegenheid zit.

Daarbij bouw je nadrukkelijk voort op de werkzaamheden van de interim-concerndirecteur. De interim-concerndirecteur heeft als opdracht om een analyse van de staat van onze bedrijfsvoering te leveren, in te stappen op het proces tot de ”Visie op de Bedrijfsvoering” en op vier hierboven genoemde focuspunten (formatiesturing, inkoop- en contractmanagement, financiële informatievoorziening en het DPIA vraagstuk) concrete voortang te boeken.

Vanwege het ontstaan van de aparte rol van CIO én het onderbrengen – per 1 januari 2025 – van de financiële portefeuille bij Dienstverlening & Bedrijfsvoering heb je ook een belangrijke rol in het deels opnieuw neerzetten van deze functie. En als lid van de concerndirectie als geheel zie je toe op een goede ‘landing’ van de nieuwe CIO-rol en daarmee de digitale transformatie binnen de organisatie.

Ten slotte lever je – samen met de collega’s in de concerndirectie – een gezamenlijke bijdrage aan het versterken van het zelfoplossend en zelforganiserend vermogen van de organisatie, het tegengaan van verkokering en het bevorderen van eigenaarschap. Samen ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie, het sturen op de langetermijnstrategie, het vertalen van de strategische doelen in opdrachten, het adviseren van het college en het fungeren als netwerkpartner. Daarbij is de concerndirectie drager van de gewenste cultuur: Apeldoorn kent een ‘familiecultuur’ die zorgt voor verbondenheid maar waar het soms ook lastig is om elkaar aan te spreken en zijn altijd geldt ‘afspraak is afspraak’. Een bepaalde mate van ‘verzakelijking’ is nodig om te komen tot een effectieve en integrale samenwerking.

Kandidaat
De opgave waar Apeldoorn voor staat vraagt om collega’s die de ambitie waar maken op basis van de kernwaarden vakmanschap, innovatiekracht, betrouwbaarheid en samenwerken. Daarom zoeken wij een ervaren directeur met passie voor en kennis van de volle breedte van bedrijfsvoering en dienstverlening die kan bouwen én verbinden.

De nieuwe Directeur Dienstverlening & Bedrijfsvoering is daarom een inspirerend boegbeeld en cultuurdrager die op basis van een heldere en gedragen visie leiding geeft aan de doorontwikkeling van Dienstverlening & Bedrijfsvoering. Vanuit ruime ervaring en grote affiniteit met de volle breedte van de bedrijfsvoering en dienstverlening van een grote en complexe organisatie stuur je op de gewenste doorontwikkeling naar een samenhangende visie op Dienstverlening & Bedrijfsvoering waarbij de verschillende onderdelen worden (h)erkend als partner die (mee)denkt vanuit de gebruiker en van toegevoegde waarde is en zo een bijdrage levert aan de ambities van Apeldoorn. Gelet op de structurele wijzigingen ben je deels kwartiermaker én richt je op de korte termijn op een aantal focuspunten. Het is daarmee running the business én changing the business. Ten slotte ben je een teamspeler die een bredere verantwoordelijkheid voelt én neemt voor de gehele organisatie.

Je herkent jezelf daarom in de volgende typering van basishouding, ervaring en persoonlijkheid:

Basishouding
Je onderschrijft de kernwaarden en daarmee de organisatievisie van de Gemeente Apeldoorn en ziet er naar uit om hier toegevoegde waarde op te leveren. Vakmanschap, innovatiekracht, betrouwbaarheid en samenwerken typeren jouw basishouding en werkwijze. Je bouwt daarbij nadrukkelijk voort op de basis die er ligt.

Medewerkersbetrokkenheid vind je belangrijk. Je beweegt actief en zichtbaar in de organisatie en gaat het gesprek aan met collega’s over hun werk, hun handelen en hun ontwikkeling. Management by walking and talking around is voor jou een natuurlijke grondhouding. Daarbij ben je een coachend, inspirerend en benaderbaar leidinggevende van de afdelingshoofden. Je hebt daarbij affiniteit met en oog voor (de meerwaarde van) medezeggenschap.

Ervaring
Wij vragen ervaring in een grotere overheids- of maatschappelijke organisatie in een complexe bestuurlijke omgeving en ervaring c.q. affiniteit met de gemeentelijke overheid. Daarnaast beschik je over kennis en ervaring in de volle breedte van de bedrijfsvoering/dienstverlening en specifiek op het vlak van financiën en ICT. Kennis hebben van deze processen en ervaring met verandermanagement / organisatieontwikkeling is noodzakelijk. Ervaring bij de overheid is niet per se noodzakelijk, aantoonbare politiek-bestuurlijke sensitiviteit is dat wel.  Ten slotte beschikt je over een academisch werk- en denkniveau.

Persoonlijkheid
Jouw persoonlijkheid maakt het verschil. Wij zoeken een authentieke, informele en benaderbare leider die op een prettige, humorvolle en natuurlijke manier verbindt. Je hebt oog voor en staat voor jouw mensen en de bredere organisatie. Je staat stevig in de schoenen, brengt structuur en geeft (koersvast) richting. Je hebt oog voor het grotere geheel en houdt het eindresultaat in zicht. Je schakelt daarbij makkelijk van visie tot en met operatie en weer terug. Je kan aanpakken, doorpakken en bent vasthoudend. Iemand die vanuit samenhang een duidelijke focus kan aanbrengen, richting geeft en daarin koersvast is. De uitdaging in deze functie is dat er nog veel moet en staat te gebeuren. Prioriteren, rust en (een bepaalde mate van) verzakelijking kenmerken je. Je gaat ‘aan’ van een uitdaging en je hebt een lange adem en je bent bereid je aan Apeldoorn en de opgave te (ver)binden.

De gemeente Apeldoorn is een inclusieve organisatie. We zijn ervan overtuigd dat we met een diverse organisatie beter zijn voorbereid op de ontwikkelingen in de samenleving. Naast je talent en kwaliteiten breng je ook je achtergrond en voorkeuren met je mee. Je bent welkom!

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 19 april 2024)
Voor Gemeente Apeldoorn begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe concerndirecteur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 19 april 2024 via info@chassesearch.nl.

Op jouw sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 19/04/2024