CZO – Directeur

Functie: Directeur
Opdrachtgever: CZO | College Zorgopleidingen
Solliciteren tot: 29/09/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor CZO | College Zorgopleidingen zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur

CZO | College Zorgopleidingen

Het College Zorgopleidingen (CZO) stelt kaders voor en houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen in ziekenhuizen, umc’s, ambulancezorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, zelfstandige behandelcentra, thuiszorg en de kraamzorg.

Het CZO toetst en accrediteert opleidingen om de kwaliteit ervan te borgen. Zo worden zorgprofessionals landelijk eenduidig opgeleid en neemt de kwaliteit van het leren en opleiden in de zorgpraktijk toe. Het CZO legt met stakeholders de basis voor een opleidingscontinuüm en daarmee effectiviteit van zorgopleidingen.

De landelijke CZO-erkenning van zorgopleidingen geeft aan patiënten en cliënten, zorgverleners en werkgevers het vertrouwen dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is. Studenten zijn hierdoor verzekerd van een diploma of certificaat met een waarde die landelijk is erkend en wordt herkend (civiel effect).

Het CZO werkt vanuit een tripartite vertegenwoordiging met inhoudsdeskundigen: zorgprofessionals namens de beroepsgroep, werkgeververtegenwoordigers vanuit de zorgorganisaties (branches) en opleiders namens de opleidingsinstituten.

Governance wijziging

Op 1 januari 2024 zal de governance wijzigen waarbij de rol van directeur-bestuurder verandert naar de rol van directeur.  Daarnaast zal er een Toezichthoudend Bestuur komen in plaats van een Raad van Toezicht. Dit om de onderlinge samenwerking tussen de directeur en het bestuur te bevorderen en daarnaast de strategische positie van het bestuur te verstevigen.

Directeur

De directeur geeft leiding aan de stichting onder toezicht van het bestuur. Het bestuur houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur staat de directeur met advies terzijde.

De organisatie bestaat uit 14 medewerkers (15,55 fte, met 4 vacatures). De rol van directeur-bestuurder   wordt momenteel ad interim ingevuld door mevrouw Helma van Zundert.

De Directeur heeft de algemene leiding over het CZO en is daarmee eindverantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van het strategisch beleid, de optimalisatie van de dienstverlening en bedrijfsprocessen en een gezonde bedrijfsvoering, waarbij de statuten en het directiereglement het uitgangspunt zijn.

CZO is financieel gezond en heeft een omzet van circa 2 miljoen.

Het CZO kent in haar organisatiestructuur twee inhoudelijke teams passend bij de twee hoofdtaken ‘kaderstellen’ en ‘toezicht houden’: Team Kaderontwikkeling en Team Toezicht.  Het servicebureau geeft invulling aan de hoofdtaak ‘registreren, certificeren en diplomeren’ en ondersteunt de twee inhoudelijke teams bij de uitvoering van de vier hoofdtaken.

Opgave

De huidige interim-directeur heeft de fundamenten gelegd voor verbeterslag van de professionaliteit van het team van het CZO. Hierbij is een begin gemaakt in een verbetering van de interne werkprocessen en de teamdynamiek. De nieuwe directeur zal deze lijn gaan voortzetten en verder verdiepen en borgen.
Het bestaande meerjarenbeleidsplan zal door de nieuwe directeur verder uitgewerkt worden met daarbij de praktische vertaling voor zowel de organisatie als de stakeholders.
De directeur zal in nauwe samenwerking met het toezichthoudend bestuur de nieuwe governance implementeren waarbij ook het faciliteren van de Raad van Advies via de adviseur als een belangrijke taak zal worden gezien.

De kandidaat

Aan de gezochte kandidaat worden onder meer de volgende functie-eisen gesteld:

 • Heeft een academische opleiding afgerond, of kan aantonen over een vergelijkbaar werk- en denkniveau te beschikken.
 • Is aantoonbaar succesvol in eerdere eindverantwoordelijke leidinggevende positie.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en cultuurverandering.
 • Heeft affiniteit met en bij voorkeur kennis van de politieke context waarbinnen CZO opereert.
 • Heeft senioriteit en autoriteit, zowel op inhoud als op leiderschap, is laagdrempelig in contact en is verbindend binnen de brede organisatiecontext.

Dat betekent dat de nieuwe directeur:

 • In verbinding staat met het team en daarbij oog heeft voor de kwaliteit van het werk, maar ook voor het welzijn en de vitaliteit van de medewerker. En tevens oog heeft voor de manier waarop het team samenwerkt.
 • Bijdraagt aan de versterking van professionaliteit van de medewerkers en dit vervolgens actief uitdraagt en
 • Medewerkers in beweging brengt en de medewerkers direct aanspreekt.
 • In staat is boven de partijen te staan, schuwt het moeilijke gesprek niet.
 • Mensen aan hun woord houdt en zelf zijn/haar woord houdt.
 • Het gevraagde leiderschap actief ‘voordoet’ en uitdraagt.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Mensgericht, verbindend en zorgzaam. Is nadrukkelijk een people manager.
 • Stevig en met overtuigingskracht, kaderstellend.
 • Ontwikkelingsgericht en een teamspeler.
 • In het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Is van nature vertrouwenwekkend en benaderbaar.
 • Is in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur en coachend leidinggevende.
 • Open, integer en transparant;

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 29 september 2023)
Voor CZO | College Zorgopleidingen begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 29 september 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 29/09/2023