Decaan FdMw – Radboud Universiteit

Functie: Decaan Faculteit der Managementwetenschappen
Opdrachtgever: Radboud Universiteit
Solliciteren tot: 19/07/2023
Download het volledig functieprofiel

~ Please scroll down for the English version of the profile for Dean of Nijmegen School of Management ~

Voor de Radboud Universiteit zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Decaan Faculteit der Managementwetenschappen

Interdisciplinaire samenwerking vanuit sterke disciplines met als missie Responsible governance for sustainable societies

De universiteit

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. Samen met het Radboudumc schept zij een intellectueel klimaat waarin zij medewerkers en studenten inspireert en uitdaagt. Zo kunnen prestaties worden geleverd die de wetenschap verder brengen en de samenleving ten goede komen. De Radboud Universiteit daagt haar studenten uit actief te participeren in de academische gemeenschap en leidt hen op tot kritische en geëngageerde academici, die met visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in een steeds internationaler wordende samenleving willen innemen. De wetenschappelijke staf heeft een internationale samenstelling.

De faculteit

De faculteit der Managementwetenschappen is een van de zeven faculteiten van de Radboud Universiteit. Deze faculteit herbergt vijf afdelingen: bedrijfskunde, economie en bedrijfseconomie, bestuurskunde, politicologie, en sociale geografie, planologie en milieukunde. Het strategisch uitgangspunt voor de faculteit is interdisciplinaire samenwerking vanuit sterke disciplines, met als missie ‘Responsible governance for sustainable societies’. Wij vatten hiermee management op als het collectieve en georganiseerde streven van mensen naar een betere wereld. We bestuderen en doceren management op:

 • het niveau van de samenleving, ons richtend op het functioneren van politiek-bestuurlijke systemen en op de manier waarop collectief handelen tot stand komt;
 • het niveau van publieke en private organisaties. Hierbij onderzoeken wij hoe economische, ecologische en maatschappelijke waarden met elkaar in evenwicht worden gebracht.

Dit doel past binnen de missie van de Radboud Universiteit om door ons onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Het facultaire onderwijsinstituut verzorgt voor ruim 5000 studenten wetenschappelijk onderwijs in vijf bachelor- en zeven masteropleidingen in de genoemde disciplines. Het postacademische onderwijs van de faculteit vindt plaats vanuit de Radboud Management Academy.

Het Institute for Management Research is het facultaire onderzoeksinstituut dat disciplinair en multidisciplinair onderzoek met elkaar verbindt. Vanuit een stevige disciplinaire basis werken onderzoekers over grenzen van disciplines heen op enkele grote maatschappelijke thema’s: ‘social economy’, ‘resilient society’ en ‘sustainable environment’. Wij werken samen in interdisciplinaire onderzoeks ‘hotspots’.

De faculteit bevindt zich in het Elinor Ostrom-gebouw met uitstekende faciliteiten voor de ruim 5000 studenten en circa 435 (FTE) medewerkers. De faculteit hecht grote waarde aan het realiseren van een prettig werk- en studieklimaat en aan goed leiderschap.

Voor de faculteit hebben deze onderwerpen prioriteit:

 • het realiseren van de facultaire strategie;
 • een duidelijke facultaire governance en organisatie-en overlegstructuur die conform is met het besturingsmodel van de universiteit;
 • (strategisch) HRM beleid door invulling te geven aan de visie op “Erkennen en Waarderen” en een open, inclusieve en (sociaal) veilige academische cultuur.

Taken en verantwoordelijkheden

De decaan denkt mee over de strategie van de Radboud Universiteit en het instellingsbeleid in overleg met het college van bestuur en de overige decanen. Daarmee levert de decaan een wezenlijke en herkenbare bijdrage aan het bestuur van de Radboud Universiteit als geheel.

De decaan is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de faculteit. De decaan heeft de algehele leiding over de faculteit en draagt zorg voor de inrichting van de faculteit en formuleert – in samenspraak met het faculteitsbestuur en de faculteit – de ambities voor het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en de maatschappelijke impact.

Profiel

De nieuwe decaan:

 • heeft relevante bestuurlijke ervaring en een uitstekende academische, wetenschappelijke reputatie;
 • is hoogleraar in een van de zeven disciplines van de faculteit of een sterk verwante discipline. Heeft aantoonbare affiniteit met de disciplines van de faculteit, in het bijzonder met bedrijfskunde en/of economie, en aantoonbare ervaring met multidisciplinaire samenwerking;
 • onderschrijft de facultaire visie op het onderwijs en onderzoek met haar onderscheidende interdisciplinaire samenwerking;
 • houdt koers en beschikt over de bestuurlijke sensitiviteit om op heldere en daadkrachtige wijze de weg naar de toekomst van de faculteit uit te zetten en zorg te dragen voor het succesvol implementeren van facultaire strategie en beleid;
 • is op de hoogte van de belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en onderzoek binnen de disciplines van de faculteit. Heeft bewezen competenties om internationalisering te bevorderen gericht op verdere versterking van kwaliteit van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke impact; en heeft inzicht in de noodzaak tot en eisen van internationale accreditatie;
 • heeft gezag, kan partijen verbinden en is in staat zowel de eigen aard en waarde van de disciplines te onderkennen als de eenheid van de faculteit als geheel tot haar recht te laten komen;
 • investeert als leidinggevende en aanvoerder van het faculteitsbestuur in teamontwikkeling en een collegiale bestuurscultuur;
 • heeft een afgewogen en overtuigende visie op leiderschap en is in staat de principes van moed, verbinding en openheid, die centraal staan in de leiderschapsvisie van de universiteit, uit te dragen en te realiseren;
 • is initiatiefrijk, doortastend en een goede communicator in het Nederlands en Engels; en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden;
 • heeft oog voor kwaliteiten van studenten en medewerkers en hecht belang aan goede facultaire medezeggenschap;
 • is ambassadeur van de faculteit en vervult die rol in het uitbouwen en bestendigen van externe relaties (overheid, bedrijven, NGOs en alumni).

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Aanstelling vindt plaats in UFO profiel Decaan 1, schaal 18. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing.

De procedure (sluitingsdatum: woensdag 19 juli 2023)
Voor de Radboud Universiteit begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe decaan. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 19 juli 2023 via info@chassesearch.nl.

ENGLISH VERSION

Radboud University

Dean of Nijmegen School of Management

 

The university

Radboud University is a comprehensive, internationally-oriented, student-focused research university. Together with Radboud university medical center, we create an intellectual climate that inspires and challenges our students and staff. In this way, we are able to deliver achievements that advance science and benefit society. Radboud University challenges our students to actively participate in the academic community and teaches them to be critical and committed academics who want to take up responsible positions in an increasingly international society with perspectives on academia and society. The academic staff has an international composition.

The faculty

Nijmegen School of Management (in Dutch: Faculteit der Managementwetenschappen) is one of Radboud University’s seven faculties. This faculty is home to five departments: business administration, economics and business economics, public administration, political science, and geography, spatial planning and environment. The strategic starting point for the faculty is interdisciplinary collaboration based on strong disciplines, and our mission is ‘Responsible Governance for Sustainable Societies’. We conceive of management as the collective and organised pursuit of a better world. We investigate and teach management at:

 • the level of society, focusing on the functioning of political and administrative systems and how collective action comes about;
 • the level of public and private organisations. In this context, we examine how economic, ecological and social values can be brought into balance.

This objective is in line with Radboud University’s mission to use teaching and research to contribute to a free, healthy world with equal opportunities for all.

The faculty’s educational institution provides academic higher education for over 5,000 students in five Bachelor’s programmes and seven Master’s programmes in the aforementioned disciplines. The faculty provides post-initial education through Radboud Management Academy.

The Institute for Management Research is the faculty’s research institute that links disciplinary and multidisciplinary research. Based on a solid disciplinary foundation, researchers work across disciplinary boundaries on some major societal themes: social economy, resilient society and sustainable environment. We work together in interdisciplinary research ‘hot spots’.

The faculty is located in the Elinor Ostrom building, which offers excellent facilities for its over 5,000 students and around 435 (FTE) staff. The faculty is committed to achieving a pleasant working and study climate and excellent leadership.

Priorities for the faculty are:

 • implementing the faculty’s strategic plan;
 • providing a clear faculty governance and organisational and consultation structure that is in line with the university’s governance model;
 • effecting strategic HRM policy by giving substance to the vision on “Recognition and Rewards” and ensuring an open, inclusive and (socially) safe academic culture.

Tasks and responsibilities

The dean contributes to Radboud University’s strategy and policy, in consultation with the Executive Board and other deans. In doing so, the dean makes a substantial and recognisable contribution to the governance of Radboud University as a whole.

The dean bears overall responsibility for the governance of the faculty. The dean is responsible for the general management of the faculty and ensures the organisation of the faculty, and – in consultation with the faculty’s Executive Board and the faculty – formulates the ambitions for its teaching, scholarly practice and social impact.

Profile

The new dean:

 • has relevant administrative experience and an outstanding academic, scientific reputation;
 • is a full professor in one of the faculty’s seven disciplines or a closely related discipline. Has demonstrable affinity with the faculty’s disciplines, particularly with business administration and/or economics, and demonstrable experience with multidisciplinary collaboration;
 • endorses the faculty’s vision on education and research with its distinctive interdisciplinary collaboration;
 • stays on course and has the administrative sensitivity to map out the path to the faculty’s future clearly and decisively and ensure the successful implementation of the faculty’s strategic plan and policy;
 • is aware of the important national and international developments in the field of education and research within the faculty’s disciplines. Has proven their competence to promote internationalisation aimed at further strengthening the quality of research, teaching and societal impact, and understands the need for and requirements of international accreditation;
 • has authority, can connect parties and is able both to recognise the individual nature and value of the disciplines and to promote the unity of the faculty as a whole;
 • invests in team development and a collegial governance culture as a supervisor and leader of the faculty’s Executive Board;
 • has a measured and convincing vision of leadership and is able to convey and implement the principles of courage, connection and openness that are at the heart of the university’s leadership vision;
 • is enterprising, bold and a good communicator in Dutch and English, and has excellent social skills;
 • has an appreciation for the qualities of students and staff and is committed to good faculty participational bodies;
 • is an ambassador for the faculty and fulfils that role in the development and consolidation of external relationships (with the government, businesses, NGOs and alumni).

Employment conditions

This appointment is for a period of four years with the possibility of reappointment. The appointment is to University Job Classification profile Dean 1, scale 18. Additional terms and conditions apply.

Procedure

Radboud University aims to appoint executives who lead by example and ensure an inclusive, open and (socially) safe academic culture. We explicitly invite applications from candidates whose background and experience enhance the diversity of Radboud University.

Radboud University is being assisted in this procedure by Ferdi de Lange of Chasse Executive Search. Applicants are invited to send a short motivation letter along with their CV to Ferdi de Lange. Prospective applicants who want more information can call Ferdi de Lange. An assessment may be part of the procedure.

Timeline

Start recruitment in June/July and hold interviews in September. The new dean will start work no later than 1 January 2024.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 19/07/2023