Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Universiteit van Amsterdam

Functie: Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam
Solliciteren tot: 18/08/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Universiteit van Amsterdam zoekt Chasse Executive Search de:

Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Inspirerend leider en gerespecteerd wetenschapper

De functie

De decaan is, binnen de universitaire kaders, integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de faculteit en in die hoedanigheid tevens haar boegbeeld. De decaan geeft leiding aan de faculteit vanuit een heldere, toekomstgerichte visie op onderwijs, onderzoek en valorisatie. De decaan werkt daarin nauw samen met onderwijs- en onderzoeksdirecteuren en afdelingsvoorzitters van de faculteit, en met medewerkers en studenten in de verschillende medezeggenschapsorganen, raden en commissies. De decaan legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

De kandidaat

De kandidaat:

 • beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten, opgedaan in een academische omgeving;
 • heeft een dienende en verbindende leiderschapsstijl, en is een teamspeler die draagvlak creëert en boven belangen kan staan;
 • heeft aantoonbare affiniteit met, en passie voor, onderwijs, kan inspireren als docent en houdt het belang van studenten scherp in het oog;
 • is (inter)nationaal gezaghebbend wetenschapper op zijn/haar vakgebied binnen de rechtsgeleerdheid;
 • beschikt over visie en ambitie met betrekking tot relevante ontwikkelingen m.b.t. onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de rechtsgeleerdheid (zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het FSP), en kan de vertaalslag daarvan naar de faculteit en de samenleving maken;
 • heeft integriteit hoog in het vaandel en is van onbesproken gedrag;
 • geeft actief invulling aan het streven van de UvA naar gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie, en kan onder andere door voorbeeldgedrag een bijdrage leveren aan een gedeelde cultuur van openheid, generositeit en inclusiviteit; is zich bewust van sociale veiligheid en leeft dit ook voor;
 • draagt actief bij aan het scheppen van de voorwaarden voor samenwerking met afdelingen en instituten in andere faculteiten van de UvA, met het oog op bevordering van interdisciplinariteit en maatschappelijke impact;
 • werkt visiegericht aan HR-beleid, waaronder Erkennen & Waarderen, en heeft oog voor de positie van medewerkers met verschillende achtergronden; is in staat verder vorm te geven aan de ontwikkeling van passende loopbaanperspectieven voor onderwijs, onderzoek en OBP binnen de faculteit;
 • heeft een visie op en ervaring met effectieve en constructieve samenwerking met medezeggenschapsorganen en facultaire bestuurders, bij voorkeur in een complexe onderwijsorganisatie;
 • draagt actief bij aan de UvA, en handelt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid als medebestuurder van de universiteit, met oog voor de belangen van de FdR;
 • kan de faculteit vertegenwoordigen in interne en/of externe gremia alsmede nationale, Europese en internationale netwerken; kan relaties met (maatschappelijke en culturele) partners opbouwen en onderhouden in het belang van de faculteit.

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Gegeven de huidige samenstelling van het Centraal Bestuurlijk Overleg van de UvA, zijn sollicitaties van kandidaten met een achtergrond die bijdraagt aan grotere diversiteit van de UvA bijzonder welkom.

De Universiteit van Amsterdam

De UvA wil als brede, toonaangevende universiteit samen met partners een waardevolle bijdrage leveren aan onderwijs en wetenschap en de aanpak van complexe, maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn een ambitieuze, creatieve en publieke universiteit in Amsterdam. We zijn tegelijk onafhankelijk en betrokken. We werken aan een duurzame, welvarende toekomst en staan voor rechtvaardigheid en gelijke kansen. We luisteren en bieden de vrijheid om ongehinderd vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en te debatteren. Dat doen we met respect voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging, en in een omgeving die sociaal en intellectueel veilig is.

Bij de UvA studeren 42.000 studenten en werken zo’n 6000 medewerkers, verdeeld over vier campussen in Amsterdam.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Betrokken, verantwoordelijk en met een open blik. Zo kijken we bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar de rol van het recht in een (internationale) samenleving die voortdurend verandert. Met ruim 5.000 studenten en 550 medewerkers zijn we een van de grotere juridische faculteiten in Nederland. In ons onderwijs zijn studenten Jurist vanaf Dag 1, zodat zij, eenmaal afgestudeerd, het recht effectief weten in te zetten met als doel het recht in te zetten voor verwezenlijking van rechtstatelijke en maatschappelijke waarden als democratie, gelijkheid en duurzaamheid. Met vernieuwend en grensverleggend onderzoek spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo houden we altijd de verbinding met de samenleving.

Selectieprocedure (sluitingsdatum: vrijdag 18 augustus 2023)

Gezien het belang van deze positie wordt er via een open procedure geworven. De selectie wordt gedaan door een breed samengestelde benoemingsadviescommissie die een voordracht uitbrengt aan het College van Bestuur. De medezeggenschap heeft adviesrecht ten aanzien van de benoeming. Voor de Universiteit van Amsterdam begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe decaan. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 18 augustus 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 18/08/2023