Directeur – Provincie Fryslân

Functie: Directeur
Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Solliciteren tot: 15/12/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Provincie Fryslân zoekt Chasse Executive Search een nieuwe:

Directeur

Samen met de mienskip werken we aan een mooi en sterk Fryslân.

Dat is waar de Provincie Fryslân voor staat. Fryslân is een rijke provincie. Rijk aan natuurschoon. Officieel sinds 2010 de mooiste provincie van Nederland. Rijk aan cultuur en taal. Rijk aan fijne plaatsen om te wonen. Maar vooral rijk aan onderlinge banden. Fryslân is kampioen vrijwilligerswerk, bijna de helft van de Friezen is vrijwilliger. Fryslân kent veruit de meeste energiecoöperaties van Nederland. Bijna driekwart van de Friezen is lid van een vereniging. In het culturele hoofdstadjaar 2018 kwamen al die sterke kanten van Fryslân bij elkaar.

Fryslân is in sommige opzichten ook minder rijk. De productie per inwoner ligt bijna een derde lager dan in Nederland. Mede daardoor zijn ook de inkomens in deze provincie lager. Friezen zijn meer dan gemiddeld aangewezen op sociale voorzieningen. De laaggeletterdheid in Fryslân ligt hoog en het aantal Friezen dat doorstudeert is laag.

Toch valt de balans positief uit. De rijkdom die niet in geld is uit te drukken maakt dat 92% van de Friezen gelukkig is. Daarmee is Fryslân landelijk koploper. Friezen koesteren hun ‘brede welvaart’, vrij vertaald: alles wat hen gelukkig maakt of kan maken. De sterke sociale structuren, sociale gelijkheid en hoge leefbaarheid spelen daarin een belangrijke rol.

Organisatie

De provincie Fryslân telt circa 750 medewerkers die samen met de Mienskip werken aan een mooi en sterk Fryslân. De Provinciesecretaris/Algemeen Directeur heeft de leiding over de ambtelijke provinciale organisatie en vormt de verbinding tussen het college van Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. De Provinciesecretaris/Algemeen Directeur is de eerste adviseur van het College van Gedeputeerde Staten en het boegbeeld van de ambtelijke organisatie.

Bestuursakkoord 2023-2027

Oparbeidzje foar Fryslân. Zo heet het Bestuursakkoord 2023-2027 van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie in Fryslân. Met die titel zeggen de partijen dat ze samen met anderen in en buiten het Provinsjehûs de brede welvaart in Fryslân willen versterken. Naast de inwoners staan en bouwen aan vertrouwen, dat is wat de coalitiepartijen zich voornemen.

Zo wordt de komende jaren geïnvesteerd in landbouw en natuur, de woonomgeving, schone energie, werkgelegenheid en de samenleving met al haar vrijwilligers, verenigingen, organisaties, dorpen en wijken.

Nieuwe organisatiestructuur en vacatures

Het Bestuursakkoord is bepalend voor de opgaven waar de provinciale organisatie voor staat en waar ambities zijn beschreven. De provincie start formeel per januari 2024 met een organisatiestructuur waarin de Provinciesecretaris/Algemeen directeur samen met twee directeuren het directieteam vormt, dat – samen met de domeinmanagers die onder de directeuren vallen – gezamenlijk werkt aan de realisatie van het bestuursakkoord, de wettelijke en provinciale kerntaken en het beleid dat Provinciale Staten vaststellen. Dit vanuit een integrale visie en aanpak. Deze organisatiestructuur is in 2023 voorbereid en wordt/is al in de praktijk gebracht.

De vacatures voor Directeur Beleid en Programma’s en Directeur Bedrijfsvoering dienen de komende periode ingevuld te worden. Doel van de huidige procedure is om in ieder geval één vacature voor directeur in te vullen. Afhankelijk van deze invulling wordt in samenhang bezien op welke wijze en waneer de andere vacature wordt ingevuld.

De kandidaat

De ideale kandidaat herkent zich in het functieprofiel zoals terug te lezen op deze pagina. In de kern herkent de ideale kandidaat zich in de volgende competenties en functie-eisen:

Competenties

Deze positie doet vooral een beroep op de competenties leiderschap, sturing, organisatieontwikkeling, sensitiviteit en samenwerking. 

Functie-eisen

Daarnaast voldoe je aan de volgende functie-eisen:

  • Een academische opleiding;
  • Meerjarige recente ervaring (+10 jaar) als eindverantwoordelijke (directeur en/of gemeentesecretaris) binnen een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving;
  • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkelingsvraagstukken en verandermanagement. Daarbij ben je in staat dit verder te implementeren;
  • Een eigentijdse kijk op het openbaar bestuur en samenwerking; en
  • Een moderne opvatting over samenwerking en integraal werken.

Van kandidaten wordt niet verwacht dat zij de Fryske taal machtig zijn, het vormt uiteraard wel een pré. Wel wordt van kandidaten gevraagd dat ze grote affiniteit met en interesse hebben in de Fryske taal en cultuur. Van kandidaten die de Fryske taal niet spreken of verstaan wordt minimaal verwacht dat zij – op korte termijn – een cursus volgen om het Frysk te kunnen lezen en verstaan. Het is een pré als niet Friestalige kandidaten aangeven het Fries ook daadwerkelijk in de toekomst te willen gaan spreken.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 15 december 2023)
Voor Provincie Fryslân begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar een nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 15 december 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 15/12/2023