Directeur – Provincie Gelderland

Functie: Directeur
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Solliciteren tot: 16/02/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor provincie Gelderland zoekt Chasse Executive Search een nieuwe:

Directeur

Mensgericht. Organisatiesensitief. Ervaren. Open en transparant. Bouwer.

Gelderland is de mooiste provincie van Nederland. Dat komt door de mensen die er wonen, de bedrijven en instellingen in de provincie en de prachtige omgeving. En al het moois dat gebeurt in de steden en in het landelijk gebied. Inhoudelijk leidend voor Provincie Gelderland is het in 2023 gepresenteerde coalitieakkoord. Het akkoord van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP heeft als titel ‘Gewoon doen’.  Uitvoering staat centraal en dat wil de nieuwe coalitie in verbinding met de Gelderlanders doen.

Actualiteit

Provincie Gelderland maakt een roerige tijd door. Op 11 januari jongstleden is een onderzoek over werkstress onder medewerkers van provincie Gelderland gepresenteerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat er maatregelen nodig zijn voor het verbeteren van werkomstandigheden, werkbeleving en inzetbaarheid van medewerkers. De aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek van de Arbo Unie worden opgepakt om te zorgen dat provincie Gelderland een veilige, gezonde en plezierige werkplek is voor alle medewerkers.

Daarnaast loopt een onderzoek naar het handelen van de Commissaris van de Koning. Op 27 september 2023 heeft Provinciale Staten van Gelderland hier opdracht toe gegeven. Op 4 december 2023 is de opdracht voor het onderzoek aan KPMG gegund. Het onderzoek bestaat uit drie fases en de verwachting is dat het definitieve rapport rond juni 2024 wordt opgeleverd.

Organisatie

Dit alles heeft het bestuur en de organisatie van provincie Gelderland niet onberoerd gelaten. Daarnaast heeft dit geleid tot enkele (tijdelijke) benoemingen. Op maandag 2 oktober 2023 is Henri Lenferink geïnstalleerd als waarnemend Commissaris van de Koning. Miriam Nienhuis was sinds 2021 Provinciesecretaris / Algemeen Directeur. In de zomer van 2023 heeft zij aangekondigd afscheid te nemen en in september 2023 is zij vervolgens teruggetreden. Sinds 11 oktober 2023 is Frederik van Ardenne door het College van Gedeputeerde Staten aangesteld als Provinciesecretaris / Algemeen Directeur ad interim.

Aanleiding van de vacature

Sinds januari 2019 was Henrice Wittenhorst directeur van provincie Gelderland. Eerst als onderdeel van een driehoofdig directieteam en sinds 2021 als onderdeel van een tweehoofdig directieteam. Het aflopen van de termijn van haar vijfjarige opdracht alsmede personele en structurele veranderingen die de organisatie doormaken, hebben haar doen besluiten om per 1 februari 2024 te stoppen als concerndirecteur. Hierdoor ontstaat per die datum de vacature voor Directeur van provincie Gelderland.

Positionering directeur en opgave

De directeur is (collegiaal) verantwoordelijk voor een aantal samenhangende beleidsterreinen en/of ondersteunende onderdelen van de organisatie. De directeur werkt collegiaal samen met en legt verantwoording af aan de Provinciesecretaris / Algemeen Directeur. Na benoeming van de nieuwe directeur wordt de portefeuilleverdeling binnen de directie nader vastgesteld. Het ligt daarbij voor de hand dat binnen de portefeuilleverdeling in de directie de focus van de nieuwe directeur ligt op het beleid (programmering) en daarmee de inhoudelijke realisatie van de ambities van Provincie Gelderland.

De opgave waar de nieuwe directeur – in nauwe collegiale samenwerking met het CMT in het algemeen en de Provinciesecretaris / Algemeen Directeur in het bijzonder – voor staat is tweeledig:

 • Mede leiding geven aan de gewenste cultuur- en organisatieverandering met als doel een veilige, gezonde en plezierige werkplek is voor alle medewerkers.
 • De realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord, de wettelijke en provinciale kerntaken en het beleid dat Provinciale Staten vaststellen.

Deze beide opgaven hangen met elkaar samen. Provincie Gelderland beschikt over een hoog professionele organisatie met veel kennis in huis. Een inhoudelijk gedreven organisatie die tegelijkertijd behoefte heeft aan focus, integraliteit en het omzetten van beleid naar realisatie. Een organisatie die alleen maar goed kan functioneren wanneer sprake is van een veilige, gezonde en plezierige werkplek.

De kandidaat

De nieuwe directeur is een ervaren leidinggevende in de publieke sector binnen een politiek-bestuurlijke context en heeft ervaring met cultuurverandering en organisatieontwikkelingtrajecten, specifiek gericht op de door provincie Gelderland gewenste cultuur in lijn met de aanbevelingen van het onderzoek. Je beschikt over een leiderschapsstijl die zich kenmerkt als mensgericht, coachend, open en transparant en versterkend van feedbackprocessen en sociale veiligheid. Daarnaast ben je inhoudelijk gedreven en bekend met de provinciale kerntaken en weet je de ambities van provincie Gelderland te vertalen naar een lange termijnvisie en de daarbij behorende uitvoering op korte, middellange en lange termijn. Daarbij ben je ambassadeur van provincie Gelderland en actief in de relevante netwerken.  Gelet op de opgave ben je een bouwer en ga je voor een duurzame verbinding met provincie Gelderland en draag je richtinggevend bij aan de gewenste cultuurverandering en organisatieontwikkeling.

Je voldoet daarom aan de volgende functievereisten:

 • Je hebt een brede blik op het geheel aan opgaven waar een provincie als Gelderland voor staat. Je blijft oog houden voor de ‘lange lijnen’, de dagelijkse actualiteit en de uitvoering.
 • Je beschikt over ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau in een politiek-bestuurlijke omgeving. Ervaring binnen een grote overheidsorganisatie heeft de nadrukkelijke voorkeur.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met en een visie op cultuurverandering en organisatieontwikkeling.
 • Je beschikt over meerdere leiderschapsstijlen: inclusief, inspirerend, coachend, sturend, faciliterend, ontwikkelings- en resultaatgericht.
 • Je bent in staat om vanuit een gedeelde visie heldere kaders te stellen, koers te bepalen en (richtinggevende) keuzes te maken.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om ‘tegengas’ te geven en ambities realistisch te vertalen naar de organisatie. Waar nodig acteer je als een ‘hitteschild’.
 • Je beschikt over flexibiliteit in stijlen passend bij rol en opgave.
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Daarnaast herken je je in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Mensgericht.
 • Teamspeler.
 • Coachend en sturend.
 • Politiek sensitief.
 • Open en toegankelijk, verbindend en communicatief sterk.
 • Staat voor feedback en sociale veiligheid (voorbeeldgedrag).
 • Visie
 • Netwerker.

Opzet gespreksrondes en verkennen van de ‘klik’

Provincie Gelderland en Chasse geloven in het verkennen van de onderlinge ‘klik’ als basis voor een succesvolle benoeming. Op basis van de sollicitaties en een gerichte search door Chasse wordt een eerste inschatting gemaakt over de (inhoudelijke) ‘match’ tussen het functieprofiel en de kandidaten. Deze kandidaten worden voorgesteld aan Provincie Gelderland. Om de verdere ‘klik’ te verkennen worden kandidaten allereerst uitgenodigd voor een ‘koffiegesprek’. In een informele setting voeren kandidaten – via een ‘carrousel’ – achtereenvolgens twee koffiegesprekken: een ‘koffiegesprek’ met gedeputeerde Peter Drenth (portefeuillehouder P&O in het College van GS) en Frederik van Ardenne (waarnemend Provinciesecretaris / Algemeen Directeur) en een ‘koffiegesprek’ met twee vertegenwoordigers van de organisatie (een OR-lid en een lid van het CMT). In deze ‘koffiegesprekken’ wordt wederzijds verkend of er op voorhand een ‘klik’ is. Wanneer die ‘klik’ er wederzijds is, volgt een uitnodiging voor het vervolg: gespreksrondes met de Selectiecommissie en de Adviescommissie.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 16 februari 2024)
Voor provincie Gelderland begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 16 februari 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 16/02/2024