Drie Directeuren Ruimte – Gemeente Utrecht

Functie: Drie Directeuren Ruimte
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Solliciteren tot: 13/12/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Gemeente Utrecht zoekt Chasse Executive Search:

Drie Directeuren Ruimte

Portefeuille Gebiedsontwikkeling

Portefeuille Stedelijk Beleid

 Portefeuille Programmering, Mensen & Middelen

Utrecht is één van de snelst groeiende steden van Nederland. De belangrijkste uitdaging van deze groei is het realiseren van een gezond stedelijk leven voor iedereen en het vinden van balans tussen het bewaren van de eigenheid van de stad, groei en leefbaarheid. De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) is één van de pijlers hieronder. De samenhang tussen deze ontwikkelingen en koers in het sociaal domein en de RSU is hierin belangrijk.

Utrecht is een stad om van te houden. De stad beweegt: er wordt gebouwd, gewerkt en geleefd. Het gaat goed met veel inwoners. Maar er zijn ook Utrechters die moeite hebben mee te komen in de maatschappij.

Aanleiding vacatures

Voor het onderdeel Ruimte van de Gemeente Utrecht is een organisatie ontwikkeltraject ingezet. Onderdeel hiervan de inrichting van een (nieuwe) directie Ruimte. Het management van Ruimte zal bestaan uit de Directeur Ruimte tevens voorzitter van het directieteam en drie (nieuw in te stellen) directeuren ruimte. Hierdoor zijn drie vacatures ontstaan voor drie Directeuren Ruimte van de Gemeente Ruimte met de portefeuilles Gebiedsontwikkeling, Stedelijk Beleid en Programmering, Mensen & Middelen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Gezamenlijk is de directie eindverantwoordelijk voor Ruimte. Er werken op dit moment ongeveer 970 mensen bij Ruimte. De directie zorgt dat het organisatieonderdeel Ruimte het bestuur adequaat ondersteunt in het uitvoeren van de lange termijn strategische stedelijke opgaven. De directie geeft de inhoudelijke sturing op stedelijke en gebiedsgerichte ontwikkeling en de daarmee verbonden ambities in het collegeprogramma ten behoeve van de burgers en partijen in de stad. De directie zorgt dat de gewenste producten en diensten transparant, efficiënt en maatschappelijk verantwoord worden voortgebracht binnen de daarvoor gestelde kaders (en beschikbare middelen) en de directie zorgt dat het effectieve relaties onderhoudt met de omgeving en bijdraagt aan de concernsamenhang. De directie wordt hierbij ondersteunt door verschillende adviseurs waaronder een hoofd stedelijke sturing en business control.

Verschillende aandachtsgebieden

De drie directeuren hebben verschillende aandachtsgebieden (portefeuilles), maar zullen als één team gezamenlijk sturen en zijn onderling vervangbaar. Dit betekent ook dat portefeuilles in tijd kunnen veranderen als de inhoudelijke opgaven daarom vragen en/of als wisselingen in de directie plaatsvinden. De portefeuilles zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De portefeuille weerspiegelt het aandachtsgebied van het betreffende directielid. Het gaar daarbij om de volgende portefeuilles:

 • Gebiedsontwikkeling.
 • Stedelijk Beleid.
 • Programmering, Mensen & Middelen.

De directeuren leggen verantwoording af aan de Directeur Ruimte.

De kandidaat

Voor de Gemeente Utrecht is Chasse Executive Search op zoek naar kandidaten met kennis van en ervaring met respectievelijke gebiedsontwikkeling, stedelijk beleid en programmering, mensen & middelen die – samen met de Directeur Ruimte – vorm en invulling geven aan de nieuwe directie ruimte. Niet als doel op zich, maar als middel om – vanuit Ruimte – de uitdagingen door de grote transities waar Gemeente Utrecht aan te gaan. Dit vraagt om een directie die – op basis van het coalitieakkoord, de Ruimtelijke Strategie Utrecht en de daarmee samenhangende politieke besluitvorming – (realistische) kaders en ambities stelt, koers houdt en (integrale)  keuzes maakt. En vooral de medewerkers van Ruimte in staat stelt de ambities van Utrecht waar te maken.

Daarom geldt voor kandidaten voor de drie directierollen het volgende:

 • Heeft kennis van en grote affiniteit met respectievelijk Gebiedsontwikkeling, Stedelijk Beleid of Programmering, Mensen & Middelen.
 • Heeft een brede blik op het geheel aan opgaven waar een stad als Utrecht voor staat. Blijft oog houden voor de ‘lange lijnen’ en de dagelijkse actualiteit.
 • Beschikt over ruime (management)ervaring op strategisch niveau in een politiek-bestuurlijke omgeving. Ervaring binnen een grote overheidsorganisatie heeft de nadrukkelijke voorkeur.
 • Heeft lol in de rol van kwartiermaker en heeft ervaring met en een visie op organisatieontwikkeling en cultuur- en leiderschapsverandering. Is daarbij in staat tot het reflecteren op de eigen positie en als lid van het team.
 • Beschikt over meerdere leiderschapsstijlen: inclusief, inspirerend, coachend, sturend, faciliterend, ontwikkelings- en resultaatgericht.
 • In staat om vanuit een gedeelde visie heldere kaders te stellen, koers te bepalen en (richtinggevende) keuzes te maken.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om ‘tegengas’ te geven en ambities realistisch te vertalen naar de organisatie.
 • Beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en sterke advies- en onderhandelingsvaardigheden.
 • Beschikt over een voor deze positie relevant regionaal en landelijk netwerk of is in staat dit in korte tijd op te bouwen.
 • Beschikt over flexibiliteit in stijlen passend bij rol en opgave.
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Teamspeler.
 • Visie.
 • Coachend en sturend.
 • Resultaatgericht, besluit- en executievaardig.
 • Politiek sensitief.
 • Open en toegankelijk, verbindend en communicatief sterk.
 • Netwerker.
 • Integer, oprecht en bewust van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven.

De gemeente Utrecht wil de diverse samenstelling van haar inwoners graag weerspiegeld zien in alle lagen van de ambtelijke organisatie. We nodigen kandidaten met een bi-culturele achtergrond van harte uit om te reageren op deze mooie rollen. Gelet op genderdiversiteit nodigen we eveneens kandidaten die de genderdiversiteit van het (toekomstige) directieteam versterken van harte uit te reageren.

Bijzonderheden

De vacatures worden gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar interne kandidaten. Vanwege de opgave, de teamvorming van de directie en de organisatieontwikkeling geeft de Gemeente Utrecht – wanneer de uitkomst van de procedure daar ruimte toe geeft – er de voorkeur aan dat minimaal één van de drie nieuwe directeuren een interne kandidaat betreft.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure wordt een extern uitgevoerd selectieassessment ingezet. Daarnaast geldt er een verscherpte integriteitsscreening. Beide aspecten zijn bepalend voor een definitieve aanstelling op deze functie.

De procedure (sluitingsdatum: woensdag 13 december 2023)
Voor Gemeente Utrecht begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de (samenhangende) zoektocht naar de drie nieuwe Directeuren Ruimte. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 13 december 2023 via info@chassesearch.nl.

Bij de sollicitatie graag aangeven naar welke portefeuille(s) de voorkeur uitgaat. Gelet op de zoektocht naar een complementair team is het mogelijk om interesse te tonen voor meerdere portefeuilles.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 13/12/2023