Lid College van Bestuur – RVKO & TMH

Functie: Lid van het College van Bestuur van RVKO tevens Lid Bestuur Thomas More Hogeschool
Opdrachtgever: Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Solliciteren tot: 19/05/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) zoekt Chass Executive Search:

Lid van het College van Bestuur van RVKO tevens Lid Bestuur Thomas More Hogeschool

“Thuis in de wereld van het onderwijs, hart voor de leerling en ervaring met bedrijfsvoering. Verbindend, mens- en ontwikkelingsgericht en besluitvaardig.”

De Stichting RVKO is één van de grootste besturen voor primair onderwijs in Nederland.

Onder de RVKO vallen 20 peuterspeelzalen en 67 basisscholen in Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon, Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland, Spijkenisse, Bleiswijk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. Naast klassikaal onderwijs kent de RVKO-scholen voor speciaal basisonderwijs, Montessorischolen, Jenaplanscholen, Daltonscholen en scholen met unitonderwijs.

Bij de RVKO draait alles om goed onderwijs voor de leerlingen. Hierin is de belangrijkste rol weggelegd voor de leerkracht die in een vertrouwde relatie en binnen een veilig leerklimaat met iedere leerling werkt aan zijn of haar ontwikkeling.

Identiteit

De RVKO ziet grote verschillen in de achtergrond en levensvisie van medewerkers, ouders en leerlingen. De RVKO werkt vanuit verbondenheid met ruimte voor deze verschillen. Vanuit de missie en de visie van de RVKO, komt de identiteit tot uiting via zeven kernwaarden: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoop.

Samenwerking Thomas More Hogeschool

De RVKO participeert in een samenwerkingsconvenant tussen Thomas More Hogeschool (TMH) en zeven katholieke basisschoolbesturen met als doel om de kwaliteit van het onderwijs in Rotterdam en de aangrenzende regio’s op structurele wijze te verbeteren, door de doorgaande professionele ontwikkeling van leraren (in opleiding) te stimuleren en faciliteren. Hierbij verzorgt TMH diverse opleidingen en cursussen voor medewerkers van RVKO en hebben de organisaties gezamenlijk een Innovatielab gerealiseerd om de koppeling te maken tussen onderwijsinnovatie, continue verbetering van de opleidingen van TMH en het onderwijs op de scholen.

Op bestuurlijk niveau vormt het College van bestuur van de RVKO tevens het Algemeen Bestuur van TMH. Benoemingen van bestuurders van zowel RVKO als TMH zijn op voordracht c.q. instemming van beide Raden van Toezicht.

Op operationeel gebied verleent het bestuursbureau van de RVKO ondersteunende diensten op het gebied van Facilitaire Zaken & Huisvesting, ICT, Financiële Administratie & Controlling (FA) en Personeelsadministratie (PA) en HR-ondersteuning aan de Thomas More Hogeschool.

Aanleiding van de vacature

Per 1 januari 2024 neemt het huidige lid van het college van bestuur van de RVKO, tevens lid algemeen bestuur van Thomas More Hogeschool, afscheid en ontstaat per deze datum de vacature voor een lid van het College van bestuur van Stichting RVKO tevens lid Bestuur van de Thomas More Hogeschool.

De functie en de omgeving

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de RVKO en legt verantwoording af aan de beide raden van toezicht. De taken en bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. De leden van het college van bestuur zijn in dienst bij de RVKO en worden benoemd door de beide raden van toezicht. Het college van bestuur is een collegiaal bestuur dat opereert op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit vanuit een integrale verantwoordelijkheid.

Taak

Het college van bestuur geeft leiding aan de hele organisatie en is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het bestuur van de scholen. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het scheppen voor de condities die leiden tot verbetering en borging van de onderwijskwaliteit binnen de scholen en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen van de RVKO. Het college van bestuur ontwikkelt en implementeert strategisch beleid op het gebied van onderwijs, kwaliteit, financiën, personeel, huisvesting en ICT.

Het college van bestuur vormt het gezicht van de organisatie zowel intern als extern en heeft een initiërende- en een voorbeeldrol in het ontwikkelen en uitdragen van het gewenste onderwijskundig leiderschap en cultuur. Daarbij staan visie, verbinding, daadkracht en hart voor de leerling centraal.

Portefeuilleverdeling

Uitgegaan wordt van het principe van integraliteit van besturen. Na het benoemen van het nieuwe lid van het college van bestuur zullen de beide leden de onderlinge portefeuilleverdeling vaststellen. Daarbij geldt dat de bestuurders elkaar moeten kunnen vervangen en op de hoogte zijn van en een bijdrage kunnen leveren aan het geheel van de portefeuilles van het college van bestuur. Het accent van de voorzitter ligt meer op het algemeen bestuurlijke en externe netwerk en belangenbehartiging voor RVKO.
Gelet op de achtergrond en ervaring van de voorzitter ligt het voor de hand dat het nieuwe lid van het college van bestuur zich met name gaat richten op de interne organisatie. Hierbij is het een pré als de nieuwe bestuurder ervaring op het gebied van HR en huisvesting meebrengt.

De opgave

De RVKO is vanwege haar omvang en complexiteit een organisatie met veel impact, zowel intern met betrekking tot de leerlingen, als extern met betrekking tot de samenleving en de regionale en landelijke ontwikkelingen op onderwijsgebied.

De komende jaren zal gewerkt worden aan een aantal thema’s die zowel intern als extern gericht zijn. Binnen de grootstedelijke- en landelijke context zijn er ontwikkelingen op het gebied van onderwijs die denkkracht én visie vragen van het college van bestuur. De RVKO is flink gegroeid en de organisatie heeft een professionaliseringsslag gemaakt. De leercirkels met het kernteam, de dienstverlening van het bestuursbureau en de nieuwe besturingsfilosofie zijn hier mooie voorbeelden van. Het verder integreren en uitwerken van deze ontwikkelingen is een belangrijke taak voor het college van bestuur.
Vanuit de steeds veranderende katholieke traditie, draagt de RVKO bij aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het college van bestuur werkt vanuit deze kernwaarden.

Door de coachende leiderschapsstijl van het college van bestuur wordt de warme, laagdrempelige en open cultuur behouden en wordt samengewerkt binnen de gestelde kaders.

Het landelijke lerarentekort is ook voor de RVKO een punt van aandacht. De RVKO is er trots op dat het ziekteverzuim laag en het lerarentekort door creatieve oplossingen onder controle is. Dit dossier vraagt echter wel om doorlopend aandacht met nieuwe strategieën om goed onderwijs kwalitatief en organisatorisch te kunnen continueren, met aandacht voor leerlingen en medewerkers.

En ook ten aanzien van (de verduurzaming van) de huisvesting en digitalisering liggen er uitdagingen.

De kandidaat

Het nieuwe lid van het college van bestuur wordt enthousiast van missie, visie en strategie van RVKO. En levert als teamspeler in zowel het bestuur van RVKO als het bestuur van Thomas More Hogeschool een richtinggevende bijdrage aan het succes én de maatschappelijke impact van beide organisaties. Een bijdrage die wordt geleverd vanuit het stellen van kaders en het geven van richting én vertrouwen op basis van de menselijke maat én vooral hart voor de leerling (en student).

De ideale kandidaat is thuis in de wereld van het onderwijs, heeft hart voor de leerling en heeft ervaring met bedrijfsvoering en herkent zich in de volgende kernbegrippen: verbindend, mens- en ontwikkelingsgericht en besluitvaardig.

Functie-eisen

Gelet op bovenstaande gelden de volgende functie-eisen:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft (minimaal) ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke positie binnen een grote (onderwijs)instelling. Heeft daarbij nadrukkelijk affiniteit met de wereld van het funderend onderwijs.
 • Beschikt over bestuurlijke oriëntatie zonder noodzakelijkerwijs te beschikken over bestuurlijke ervaring.
 • Onderschrijft en is enthousiast over de missie, visie en strategie van RVKO en TMH en kan zich vinden in de katholieke signatuur. Verwacht wordt dat vanuit de katholieke grondhouding invulling wordt gegeven aan de opdracht van de RVKO en de TMH.
 • Weet zich te verplaatsen in de wereld van het hoger beroepsonderwijs.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Heeft ervaring opgedaan – in huidige of eerdere posities – met bedrijfsvoering. Ervaring met de thema’s HR en Huisvesting vormt een pré.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 • Affiniteit met de regionale, grootstedelijke en cultureel diverse context waarbinnen RVKO en Thomas More Hogeschool opereren.

Aanvullend beschikt de ideale kandidaat over de volgende eigenschappen:

 • Is een waardengedreven, verbindend coachend leider met een uitstekende radar voor beleving, emotie en relatie.
 • Staat voor leiderschap dat zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.
 • Is organisatiesensitief, ontwikkelingsgericht en een teamspeler. Is een mensgericht leider die draagvlak organiseert én behoudt.
 • Resultaatgericht en in staat mensen aan te spreken op hun resultaatverantwoordelijkheid. Is toegankelijk en in staat zichzelf kwetsbaar op te stellen.
 • Creatief en innovatief. Vertrouwenwekkend, stevig en weloverwogen.
 • Is in staat gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding te brengen tussen strategie en uitvoering. Heeft daarbij nadrukkelijk oog voor rolverdeling en rolzuiverheid.
 • Gaat waar nodig de diepte in, om begrip van en (bestuurlijk) grip op een zaak te krijgen.
 • Heeft oog en gevoel voor governance en bestuurlijke consistentie: in staat om een na zorgvuldige afstemming gekozen lijn vast te houden en uit te dragen.

Qua persoonlijkheid herkent de ideale kandidaat zich in onderstaande kernschets:

 • Gedreven, met heldere visie.
 • Geeft ruimte én stelt kaders. Luistert. Houdt overzicht.
 • Mensgericht, organisatiesensitief en zichtbaar.
 • Direct én respectvol. Rolzuiver.
 • Hart voor de leerling.

Stichting RVKO en Thomas More Hogeschool  staan voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Kandidaten die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren, worden daarom van harte uitgenodigd te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het college van bestuur op deze wijze versterkt.

Aanstelling en bezoldiging

De bezoldiging van het lid van het College van Bestuur is ingeschaald in schaal BF conform de cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022. Het betreft een jaarcontract met – bij goed functioneren – na een jaar uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Stichting RVKO is de werkgever van de leden van het College van Bestuur. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Thomas More Hogeschool is onbezoldigd. Het College van Bestuur legt zowel verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht van RVKO als de Raad van Toezicht van de Thomas More Hogeschool.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 19 mei 2023)
Voor Stichting RVKO begeleiden Ferdi de Lange en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van het College van Bestuur tevens lid Bestuur Thomas More Hogeschool. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 19 mei 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 19/05/2023