Lid Raad van Bestuur / Domeinvoorzitter SGW – NWO

Functie: Lid Raad van Bestuur tevens Domeinvoorzitter Sociale en Geesteswetenschappen
Opdrachtgever: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Solliciteren tot: 03/02/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Bestuur tevens Domeinvoorzitter Sociale en Geesteswetenschappen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland. Daartoe bevordert NWO de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en initieert en stimuleert NWO nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking – binnen de wetenschap, en met de maatschappij – investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert strategievorming en kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Jaarlijks is hier een bedrag mee gemoeid van meer dan 1 miljard euro.

NWO richt zich op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden. De middelen worden ingezet via nationale competitie op basis van kwaliteit en onafhankelijke beoordelings- en selectieprocedures.

Bestuur en Organisatie

De NWO-organisatie bestaat uit vier domeinen die het gehele wetenschappelijke veld omvatten. De besluitvorming is geconcentreerd onder centrale leiding van een raad van bestuur (RvB). De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter, een portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën (beiden fulltime) en vier wetenschappelijke leden die elk tevens voorzitter zijn van een van de domeinbesturen (Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen). De onder de NWO-verantwoordelijkheid vallende wetenschappelijke instituten rapporteren rechtstreeks aan de raad van bestuur, ondersteund door een institutenorganisatie die onder de raad van bestuur is gepositioneerd. Voor de rol als verbinder en domeinoverstijgende samenwerking is een aparte programmadirectie ingesteld die zorgt voor de besluitvorming van de RvB over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het Kennis en Innovatie Contract (KIC).

Binnen NWO is daardoor één bureauorganisatie die een goede balans kent tussen aansluiting op domeinen en disciplines en ruimte voor doorsnijdende invalshoeken. Als zelfstandig bestuursorgaan valt NWO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Er is een toezichtstructuur met een raad van toezicht. De leden hiervan zijn afkomstig uit de wetenschap en maatschappij (private en publieke sector).

De leden van de raad van bestuur dragen gezamenlijk integrale verantwoordelijkheid voor de strategie, het bestuur, het beleid en het beheer van de instituten en de bedrijfsvoering van NWO, inclusief de programmering, instrumentatie en budgettoekenningen. Tot deze verantwoordelijkheid behoren ook een integer, transparant en fair systeem van subsidieverlening en goede verbindingen tussen domeinen onderling en tussen domeinen en instituten.

Opgave

De raad van bestuur geeft op samenbindende wijze leiding aan NWO met één gezicht, cultuur en werkwijze en met een centrale sturing gericht op de versterking van de samenwerking binnen de organisatie en van de verbinding van het centrale bestuur met de wetenschap. De vier wetenschappelijke leden van de raad van bestuur spelen hierbij een belangrijke rol doordat zij tevens voorzitter zijn van één van de vier domeinen van NWO.

Domein SGW

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. De resultaten van het onderzoek komen ten goede aan de wetenschap aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en aan het bedrijfsleven.

Aanleiding vacature

Per 1 januari 2023 is het lid van de Raad van Bestuur tevens voorzitter van het domein Sociale en Geesteswetenschappen  teruggetreden waardoor per die datum de vacature voor Lid van de Raad van Bestuur tevens Domeinvoorzitter Sociale en Geesteswetenschappen van NWO ontstaat.

Tot de benoeming en indiensttreding van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur wordt de positie op interim-basis vervuld.

Functie-eisen

De wetenschappelijke leden van de raad van bestuur, domeinvoorzitters

 • zijn vooraanstaande wetenschappers met ruime bestuurlijke ervaring en bezitten de eigenschappen om NWO als geheel en het domein in het bijzonder als inspirerend en gezaghebbend boegbeeld te vertegenwoordigen;
 • hebben substantiële bestuurlijke ervaring opgedaan en een daarbij passend relevant en actueel netwerk (politiek, maatschappij, bedrijfsleven) ontwikkeld;
 • beschikken op basis van een uitstekende – bij voorkeur ook internationale – onderzoekservaring over een brede wetenschappelijke kennis over en van hun domein en zijn in staat om deze te vertalen naar de toepassing hiervan in de maatschappij;
 • hebben zicht op en inzicht in de belangrijkste strategisch-inhoudelijke ontwikkelingen in hun domein;
 • hebben kennis van het Nederlandse wetenschapsfinancieringslandschap en bezitten het vermogen om over wetenschappelijke domeinen heen samen te werken en daarbij de verbinding te zoeken met de maatschappij;
 • combineren strategisch inzicht met implementatie- en overtuigingskracht in een complexe omgeving van hoogopgeleide professionals;
 • sturen nadrukkelijk op de hoofdlijnen en kunnen complexe vraagstukken vertalen in eenvoudige en werkbare oplossingen;
 • hebben een uitstekend vermogen om samen te werken en zijn in staat mensen aan zich te binden, ook in de verantwoording over moeilijke besluiten die niet in het belang van het eigen domein zijn;
 • communiceren open en transparant en hebben integriteit, inclusief leiderschap en diversiteit  hoog in het vaandel staan en handelen daar ook naar.

Aanvullend voor

 • domeinvoorzitter Sociale en Geesteswetenschappen: Gebleken ervaring met het samenbrengen van een grote diversiteit aan disciplines;
 • domeinvoorzitter Toegepaste en Technische Wetenschappen: Gebleken ervaring met kennistransfer van academie naar MKB en ander bedrijfsleven;
 • domeinvoorzitter Exacte en Natuurwetenschappen: Affiniteit met en kennis/begrip van de (doorgaans lange termijn-) programmering van onderzoek in faciliteiten of instituten buiten of binnen NWO.

Gelet op de samenstelling van de Raad van Bestuur en de gewenste diversiteit daarbij gaat – bij gelijke geschiktheid – de voorkeur uit naar de benoeming van een vrouwelijk lid van de Raad van Bestuur.

Aanstelling en bezoldiging

De functie van wetenschappelijk lid raad van bestuur, domeinvoorzitter is – in beginsel – een halftijds functie. De benoeming vindt plaats door de minister van OCW voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van (maximaal) drie jaar. De functie is niet verenigbaar met een bestuursfunctie aan een universiteit of onderzoeksinstelling.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 3 februari 2023)
Voor NWO begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Bestuur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 3 februari 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 03/02/2023