Lid Raad van Toezicht – Lucas Onderwijs

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Lucas Onderwijs
Solliciteren tot: 17/02/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Stichting Lucas Onderwijs zoekt Chasse Executive Search een:

Lid Raad van Toezicht

Profiel HR & Organisatieontwikkeling en lid van de Remuneratiecommissie

Lucas Onderwijs

Stichting Lucas Onderwijs (hierna: Lucas Onderwijs) is een dynamische en betrokken organisatie voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. Lucas Onderwijs is een van de grootste onderwijsorganisaties in Nederland en kan onder andere daardoor bijdragen aan vernieuwing en innovatie in de onderwijssector. Onder het bestuur van de stichting vallen zesenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en tweeëndertig vestigingen voor voortgezet onderwijs. In totaal heeft Lucas Onderwijs ongeveer 100 locaties.

Lucas Onderwijs heeft ruim 4.600 medewerkers en biedt aan bijna 38.000 leerlingen onderwijs (17.215 primair onderwijs en 20.521 voortgezet onderwijs), verspreid over de hele regio Zuid-Holland West. Het jaarlijkse budget van de organisatie bedraagt circa € 380 miljoen (begroting 2022).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de onderwijsbrede governancecode. De Raad van Toezicht adviseert het college van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en ‘de blik van buiten’ in en bewaakt mede de continuïteit en maatschappelijke opdracht van Lucas Onderwijs.

Het tweehoofdige College van Bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de onderwijsorganisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Het college van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

De kandidaat

Kandidaten voldoen aan het algemene profiel voor de Raad van Toezicht (zie hiertoe het uitgebreide functieprofiel). Daarnaast herkent de ideale kandidaat zich in het volgende profiel. Kandidaten versterken de raad van toezicht van Lucas Onderwijs met name op de thema’s HR & Organisatieontwikkeling. Gezocht wordt naar kandidaten met een relevante studieachtergrond (bijvoorbeeld bedrijfskunde, HRM) en ervaring in functies met eindverantwoordelijkheid op het gebied van HRM in grote, complexe  en gelaagde organisaties. Ervaring als toezichthouder is geen vereiste, maar vormt wel een pré.

Ruime ervaring met (vernieuwend) strategisch HRM-beleid en organisatieontwikkeling;  visie op de voor het onderwijsveld specifieke HRM vraagstukken; inzicht in de dynamiek tussen de verschillende onderdelen van  een organisatie met de omvang van Lucas Onderwijs en ketenpartners die de maatschappelijke functie van het werkveld (mede) bepalen en het vermogen om de daarbij behorende dynamiek te vertalen in relevante thema’s rond HR en organisatieontwikkeling; vanuit de werkgeversrol is dit lid van de Raad van Toezicht  lid van de remuneratiecommissie en medeverantwoordelijk voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met het college van bestuur. Het nieuwe lid is in staat om richting het College van Bestuur van toegevoegde waarde te zijn als werkgever én sparringpartner en acteert daarbij rolvast en heeft een scherp oog voor rolzuiverheid.

Daarnaast scherp oog hebbend voor de uitdagingen waar een organisatie als Lucas Onderwijs voor staat (waaronder het lerarentekort) en wat dit betekent voor het organisatie-brede HR-beleid van de onderwijsorganisatie.

Qua persoonlijkheidskenmerken herkent de ideale kandidaat zich in het volgende:

  • Teamspeler met verbindend vermogen.
  • Creatief.
  • Geïnteresseerd in ‘de vraag achter de vraag’. Entameert ‘het goede gesprek’.
  • Rolzuiver met een goede balans tussen (formeel) toezichthouden en sparringpartner.
  • Kijkt verder dan de eigen portefeuille.
  • Stevig zonder ego.

En – niet onbelangrijk – het nieuwe lid heeft tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen. De Raad van Toezicht van Lucas Onderwijs  is een actieve RvT waarbij tussen de vergaderingen door een actieve houding wordt verwacht waaronder via het bezoeken van de diverse scholen van Lucas Onderwijs om voeling te houden met waar het bij Lucas Onderwijs om draait: de leerlingen en de medewerkers.

Lucas Onderwijs  staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Lucas Onderwijs nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de Raad van Toezicht versterkt.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 17 februari 2023)

Voor Lucas Onderwijs begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 17 februari 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 17/02/2023