Lid Raad van Toezicht – Vitus Zuid

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Vitus Zuid
Solliciteren tot: 08/09/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Stichting Vitus Zuid zoekt Chasse Executive Search een:

Lid van de Raad van Toezicht

Profiel Kwaliteit, Innovatie & Wetenschap

Stichting Vitus Zuid

Op 1 augustus 2015 ontstond Stichting Vitus Zuid uit de landelijke reorganisatie van het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve problematiek (cluster 2 speciaal onderwijs). De reorganisatie was het gevolg van veranderende wet- en regelgeving rond Passend Onderwijs.

Tegenwoordig zorgen zo’n 500 goed gekwalificeerde medewerkers dagelijks voor het onderwijs aan en de begeleiding van ruim 2.000 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over drie onderwijseenheden: Mgr. Hanssen, Taalbrug Junior en Taalbrug College. De onderwijseenheden verzorgen tevens ambulante dienstverlening. Het verzorgingsgebied van Vitus Zuid strekt zich uit over heel Limburg en Zuidoost-Brabant.

Vitus Zuid is statutair gevestigd in Eindhoven en heeft een jaarlijkse begroting van circa
€ 40 miljoen (2022). Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door de bestuurder, Hedzer Schotsman. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Aanleiding vacature

In het kader van de ontwikkeling op de lange termijn en toekomstbestendigheid van Vitus Zuid heeft de Raad van Toezicht besloten de Raad van Toezicht met een vijfde lid uit te breiden waardoor een vacature ontstaat voor lid van de Raad van Toezicht van Stichting Vitus Zuid. Het voornemen is dat het nieuwe lid van de Raad van Toezicht direct start na afronding van deze procedure.

Raad van Toezicht

Vitus Zuid handelt conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en vindt publieke verantwoording belangrijk. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Vitus Zuid en de door Vitus Zuid in standgehouden scholen. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van Vitus Zuid en de met haar verbonden organisatie, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.

De Raad van Toezicht werkt niet met afzonderlijke commissies en houdt daarmee als team integraal toezicht. Daarbij heeft ieder lid van de Raad van Toezicht wel een individueel aandachtsgebied en daarmee een portefeuille. De werkgever- en remuneratierol is met name belegd bij Edwin Verlangen en Marga Vermeer. Het thema onderwijskwaliteit is met name belegd bij Huub de Haan terwijl de financiën met name belegd zijn bij Eric Rijnders.

Openheid, transparantie en eerlijkheid zijn leidend voor zowel het gesprek binnen de Raad van Toezicht als tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. De Raad van Toezicht functioneert nadrukkelijk als sparring partner van de bestuurder. De Raad van Toezicht werkt daarbij volgens het besturingsmodel Policy Governance. De Raad van Toezicht heeft tijdens de reflectievergadering van 2021 besloten om tijdens de
tweede fase van haar benoemingsperiode Policy Governance toe te passen in de
samenwerking met de bestuurder. Dit proces heeft in 2022 middels twee
studiebijeenkomsten een vervolg gekregen, waarbij de Raad van Toezicht een nieuw
Toezichtskader heeft vastgesteld. Alle governancedocumenten van Vitus Zuid zijn in lijn
hiermee gewijzigd. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

De kandidaat

Gelet op de doorontwikkeling van Vitus Zuid zoekt de Raad van Toezicht een nieuwe collega die met name op de thema’s kwaliteit, innovatie en wetenschap een bijdrage levert aan Vitus Zuid. De verwachting is dat (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van passend onderwijs de komende jaren een onderdeel zal zijn van de doorontwikkeling van Vitus Zuid. Daarnaast wordt met name gezocht naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht dat – zowel inhoudelijk als qua persoonlijkheid – complementair is aan het zittende team en een goede sparring partner is van de bestuurder. Dit alles vanuit een doorwrochte visie op (modern) toezicht en vanuit een werkwijze die past bij de open en transparante cultuur van Vitus Zuid. En bovenal een toezichthouder die zich verbonden voelt met en hart heeft voor passend onderwijs en de thema’s kansengelijkheid en inclusie die daarmee samenhangen.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht herkent zich daarom in de volgende functie-eisen en het gezochte persoonlijkheidsprofiel:

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Grote affiniteit met toezicht en beschikt over een doorwrochte visie op (modern) toezicht. Toezichthoudende ervaring is geen vereiste.
 • In het dagelijks leven werkzaam in een voor Vitus Zuid relevant aanpalend gebied zoals de zorg of het onderwijs.
 • Beschikt over een relevant netwerk in de wereld van onderwijs en onderzoek. Heeft bij voorkeur ervaring met praktijkgericht c.q. toegepast onderzoek.
 • Aantoonbare affiniteit met het passend onderwijs.

Persoonlijkheidsprofiel:

 • Is een benaderbare en serieuze sparringpartner voor zowel de Raad van Toezicht als de bestuurder.
 • Weet een goede balans te vinden tussen afstand en nabijheid passend bij de rol van toezichthouder.
 • Kan relativeren, heeft humor, brengt een frisse blik, is geopinieerd én rolzuiver.
 • Herkent zich in de volgende typeringen: pragmatisch, down to earth, positief-kritisch en teamspeler.
 • Wordt blij van en geïnspireerd door een schoolbezoek.
 • Heeft tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen.

De Raad van Toezicht hecht aan diversiteit in de samenstelling van de Raad. De Raad is van mening dat diversiteit (in de meest brede zin van het woord) de kwaliteit van toezicht ten goede komt. Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen de Raad van Toezicht versterken bij voorkeur op het gebied van m/v-diversiteit.

Aanstelling en bezoldiging

De bezoldiging voor een Lid Raad van Toezicht van Stichting Vitus Zuid bedraagt  € 13.148 bruto per jaar. De benoeming geldt voor een periode voor vier jaar met de mogelijkheid tot (eenmalige) herbenoeming voor nog eens een periode van vier jaar.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 8 september 2023)
Voor Vitus Zuid begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 8 september 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 08/09/2023