Twee Leden Raad van Toezicht – Fonteynenburg

Functie: Twee Leden van de Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Fonteynenburg
Solliciteren tot: 13/10/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Fonteyenburg zoekt Chasse Executive Search:

Twee Leden van de Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

 Profiel Zorg & Innovatie 

&

Lid Raad van Toezicht

 Profiel Financiën 

Stichting RIBW Fonteynenburg

Stichting RIBW Fonteynenburg (hierna: Fonteynenburg) ondersteunt en begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid, soms in combinatie met een verslaving of forensische problematiek. De doelstelling is om te werken vanuit ieders kracht met een perspectief op herstel en zo zelfstandig mogelijk te wonen, leven en werken. Het werkgebied van de organisatie bestrijkt de regio Haaglanden (Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Westland, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker – Nootdorp, Wassenaar, Zoetermeer en Den Haag). De begeleiding vindt plaats bij mensen thuis of op één van de Beschermd wonen/Beschermd thuis locaties. Werken aan herstel betekent samen met de cliënt, vanuit een goede match met de begeleider, werken aan eigen kracht en mogelijkheden, hoe groot of klein ook. Met als resultaat een zo normaal mogelijk leven, zoals de cliënt dat zelf voor zich ziet. De begeleiders van Fonteynenburg (waaronder ervaringsdeskundigen) zijn vakmensen die begeleiden zonder stigma’s, vanuit een gelijkwaardige positie en met respect voor ieders eigenwaarde.

Missie en methodiek

De missie van Fonteynenburg is gericht op het steunen van mensen met psychiatrische problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij jou en mij in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren.

Organisatie

De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur c.q. de directeur-bestuurder, mevrouw Marja van Leeuwen. Zij geeft leiding aan het managementteam dat naast haarzelf bestaat uit twee regiomanagers, een manager Servicebureau en een concern controller. De Bestuurssecretaris fungeert tevens als Secretaris van de Raad van Toezicht. Het Service Bureau is gehuisvest aan het Papyruspad 1 te Rijswijk.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Fonteynenburg haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt en de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De Raad van Toezicht doet dit vanuit drie rollen: de toezichthoudende rol, de klankbordrol en de werkgeversrol.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies: de Commissie Financiën, de Commissie Kwaliteit en de Remuneratiecommissie.  De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Conform de statuten van Stichting RIBW Fonteynenburg bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste drie en ten hoogste zes leden.

Cliëntenraad en Ondernemingsraad

Vanuit medezeggenschap heeft Fonteynenburg een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De samenstelling en organisatie van zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad is bij afzonderlijk reglement vastgelegd. Beide raden hebben nauw contact met de Raad van Toezicht via onder andere themabijeenkomst, maar ook een jaarlijks overlegmoment tussen de Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad.  De Cliëntenraad bestaat uit betrokken cliënten die aanschuiven en meepraten over alle onderdelen van de organisatie.

Vacatures Raad van Toezicht

Met het oog op de gewenste complementariteit van de nieuwe leden onderling én de nieuw samengestelde Raad van Toezicht als geheel ontstaan vacatures voor het profiel Zorg & Innovatie en het profiel Financiën. Bij het profiel Zorg & Innovatie is nadrukkelijk ervaring in de (GGz-)zorg of het sociaal domein een voorwaarde. Voor het financiën profiel is niet per se een achtergrond in de zorg noodzakelijk.

Als onderdeel van het reglement van de Raad van Toezicht is een profiel vastgesteld waar elk der leden van de Raad aan dienen te voldoen. Het gezochte lid van de Raad van Toezicht beschikt over:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties.
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • Voldoende inzicht over taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance/Zorgbrede Governance Code.
 • De capaciteit en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen om in teamverband te functioneren.
 • Voldoende toewijding en beschikbaarheid.

Daarnaast geldt dat vanwege de kleinschaligheid van Fonteynenburg de vergaderingen van en onderlinge omgang binnen de Raad van Toezicht zich kenmerken door een informeel karakter waarbij openheid en transparantie het devies zijn. Kandidaten voelen zich thuis in deze setting en zijn in staat toezicht te houden passend bij de kleinschaligheid en tegelijkertijd complexiteit van de context waarbinnen Fonteynenburg opereert. Binding met en/of kennis van de regio Haaglanden vormt daarbij een pré.

De Raad van Toezicht is op zoek naar tee nieuwe leden die enerzijds op basis van achtergrond en ervaring individueel een bijdrage leveren binnen de gezochte profielen en anderzijds collectief een bijdrage aan het geheel van het team van de Raad van Toezicht. Daarom gelden – per vacature – de volgende functie-eisen:

Profiel Zorg & Innovatie

Het nieuw lid met het profiel Zorg & Innovatie is werkzaam of is werkzaam geweest in de zorg (bij voorkeur: GGz) en brengt door achtergrond en ervaring kennis én affiniteit mee om vanuit de rol van sparring partner een bijdrage te leveren op het gebied van innovatie, marktontwikkeling en positionering. Het nieuwe lid met dit profiel hoeft geen ervaren toezichthouder te zijn, maar heeft (uiteraard) wel een duidelijke visie op en gevoel voor moderne governance en de invulling van de rol van toezichthouder. Nadrukkelijk ben je in staat om een innovatieve blik te brengen passend bij context en kleinschaligheid van Fonteyenburg.

Profiel Financiën

Het nieuwe lid met het profiel Financiën is een ervaren bestuurder in de publieke sector die ruime ervaring heeft met de brede bedrijfsvoering portefeuille (met name: financiën en vastgoed). Je bent daarom goed in staat om (ook) op te treden als sparring partner van zowel de Raad van Toezicht als geheel en de bestuurder in het bijzonder, uiteraard binnen de kaders van moderne governance.

Ten slotte: kandidaten voor één der vacatures herkennen zich daarbij in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Verbindend en empathisch.
 • Positief-kritisch en oplossingsgericht.
 • Beschikt over relativeringsvermogen.
 • Toegankelijk en informeel.
 • Vrolijk en uitgesproken.
 • Heeft affiniteit met de doelgroep van Fonteynenburg.

Het is de wens dat – in ieder geval- één van de twee nieuwe RvT-leden toezichthoudende ervaring heeft.

De Raad van Toezicht van Fonteynenburg streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd en (culturele) diversiteit. Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen de raad van toezicht versterken bij voorkeur op het gebied van culturele diversiteit.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 13 oktober 2023)
Voor Fonteyennburg begeleiden Marrit Smit en Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 13 oktober 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 13/10/2023