VGZ – Directeur Transformation Office

Functie: Directeur Transformation Office
Opdrachtgever: VGZ
Solliciteren tot: 23/06/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Coöperatie VGZ zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur Transformation Office

Coöperatie VGZ is een groep van rechtspersonen die bestaat uit vier zorgverzekeraars, een Wlz-uitvoerder en twee ondersteunende rechtspersonen. Deze vier zorgverzekeraars werken – zónder winstoogmerk – onder meer onder de merknamen VGZ, Univé, IZA en IZZ, hebben elk een eigen productenpakket hebben en richten zich op specifieke doelgroepen. De zorgverzekeraars bieden een basisverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullende verzekeringen voor ziektekostenrisico’s die niet onder de basisverzekering vallen. In 2022 waren ruim 4,1 miljoen mensen verzekerd via een van de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ.

De leden van Coöperatie VGZ wonen in heel Nederland, met een concentratie in het zuiden van het land en in Noord-Holland. Naast de Zorgverzekeringswet voert VGZ de Wet langdurige zorg (Wlz) in zeven regio’s uit via de Wlz-uitvoerder van VGZ; de zorgkantoren. De VGZ organisatie telt vier vestigingen, waaronder Arnhem (waar het hoofdkantoor is gevestigd) en Eindhoven.

Directeur Transformation Office

Het bedrijfsonderdeel Transformation Office, dat zo’n twee jaar geleden is opgezet, draagt zorg voor de executie van de strategie, het realiseren van de strategische doelen en de wijze waarop de strategie tot uitvoer wordt gebracht. In nauwe afstemming met de Strategy Office, verantwoordelijken uit de lijn en het ExCo wordt de strategische visie vertaald naar changethema’s, waarna de Transformation Office zorgdraagt voor de executie ervan door samen met de spelers uit de reguliere lijn de verandering vorm te geven en te implementeren.

De strategie van VGZ is veelomvattend, is een lange termijn traject én gaat over alle VGZ-divisies en afdelingen heen. Als organisatie is VGZ functioneel ingericht, terwijl de transformatie die nu nodig is vraagt, om multidisciplinaire co-creatie. VGZ heeft ervoor gekozen een apart team in te richten die de transformatie over alle divisies heen vorm geeft: de Transformation Office (TO). Een klein, compact team dat voor samenhang en snelheid zorgt voor wat betreft de realisatie en implementatie van onze strategie; in nauwe samenwerking met alle verschillende divisies en afdelingen die hier binnen VGZ aan werken.

Het Transformation Office vertaalt de strategie, zoals die binnen VGZ is vastgesteld, naar uitvoerbare plannen. En het geeft integrale sturing aan de samenhang, prioritering en voortgang van de strategie. De vijf strategische veranderthema’s zijn leidend om de doelen te bereiken.

Sinds medio 2022 heeft het Transformation Office een nieuwe governance, met één centrale stuurgroep (onder voorzitterschap van de CTIO) waarin de ExCo-leden en de Directeur Transformation Office richting geven aan de strategie. Het Transformation Office valt rechtstreeks onder CTIO Mirjam Verhoeven en wordt aangestuurd door een directeur. Naast de directeur bestaat het Transformation Office uit drie (senior) projectmanagers en drie specialisten op het gebied van ecosystemen en innovatie.

Doel van de functie

De Directeur Transformation Office is primair verantwoordelijk voor de implementatie van de strategie van VGZ en het behalen van de doelstellingen en zet samen met themaverantwoordelijken (lijndirecteuren) uit de lijn, de transformatie daadwerkelijk neer. Samen met de CTIO is de directeur verantwoordelijk voor het integrale change-proces nodig voor de executie van de strategie.

Organisatorische positie

De Directeur Transformation Office rapporteert aan de CTIO. Hij/Zij geeft hiërarchisch leiding aan 6 medewerkers, functioneel direct leiding aan 5 tot 10 VLC sponsoren en indirect aan alle medewerkers fungerend binnen de change-organisatie (ca 100 fte).

De VLC sponsoren geven direct (functionele) sturing aan de integrale change behorende bij het thema. De financiële reikwijdte van het verantwoordelijkheidsgebied bedraagt ongeveer € 18 miljoen.

Procedure (sluitingsdatum: vrijdag 23 juni 2023)

Voor VGZ begeleiden Sven de Jongh en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 23 juni 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 23/06/2023