Voorzitter Raad van Toezicht – VPRO

Functie: Voorzitter Raad van Toezicht
Opdrachtgever: VPRO
Solliciteren tot: 15/12/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de VPRO zoekt Chasse Executive Search de:

Voorzitter Raad van Toezicht

De VPRO is een moderne crossmediale omroepvereniging met een lange staat van dienst. Grensverkenner sinds 1926, bakermat van iconische televisie en radioprogramma’s, broedkamer van innovatie en talent en een podium voor eigengereide verhalen en vertellers. Als creatieve, publieke mediaorganisatie wil de VPRO de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen als leverancier van programma’s die ertoe doen voor een groot en geïnteresseerd publiek, voor mensen die bereid zijn om buiten hun comfortzone te treden en hun gedachten voortdurend willen scherpen. De VPRO onderhoudt een creatief maatschappelijk en cultureel netwerk en heeft een betrokken achterban van leden, abonnees, donateurs en sympathisanten.

De missie van de VPRO is het publiek inspireren met eigenzinnige en creatieve programma’s die onafhankelijk, vernieuwend, divers, maatschappelijk relevant en grensverleggend zijn. Bij de VPRO werken circa 380 medewerkers (circa 340 fte).

Raad van Toezicht

De VPRO is een vereniging. De raad houdt toezicht op het bestuur. In de statuten staat beschreven hoe de raad werkt en besluiten neemt. Daarbij gaat het om toezicht op de naleving van wetten en regels, de algemene gang van zaken, het beheer en beleid, de risico’s en risicobereidheid. De Raad staat de bestuurder terzijde, geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De Raad van Toezicht keurt jaarlijks het jaarplan, de jaarbegroting en de jaarrekening met het bestuursverslag goed en eens per vijf jaar het meerjarenbeleidsplan met de meerjarenbegroting. De raad benoemt het bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit één bestuurder.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door en leggen verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (alv). Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar. De Raad van Toezicht van de VPRO bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen uitoefenen. De selectie van de kandidaten wordt gedaan door de verkiezingscommissie.

Voorzitter van de Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht voldoet aan het algemene profiel dat geldt voor alle RvT-leden (zie daartoe het uitgebreide profiel). Daarnaast laat de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van de VPRO zich op hoofdlijnen als volgt omschrijven:

 • ziet toe op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht door oog te hebben voor de input en standpunten van de leden, en zorg te dragen voor een prettige, coöperatieve en collegiale verstandhouding tussen de leden en te streven naar een optimale participatie van alle leden van de raad;
 • onderhoudt contact met en fungeert als klankbord van de bestuurder waarbij hij/zij de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte houdt;
 • draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de raad van toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
 • initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de bestuurder inclusief de werkgeversfunctie;
 • draagt zorg voor het onderhouden van de contacten vanuit de Raad van Toezicht met de ondernemingsraad;
 • vertegenwoordigt de VPRO in overleggen met de Raden van Toezicht van andere omroepen en NPO, en met besturen/toezichthoudende organen uit de omroepwereld en van samenwerkingspartners; waar nodig ook met het ministerie;
 • is q.q. voorzitter van de Raad van Toezicht van de samenwerkingsomroep VPRO-HUMAN.

Aan de gezochte kandidaat worden onder meer de volgende functie- en persoonlijkheidseisen gesteld:

 • heeft meters gemaakt als leidinggevende en als voorzitter;
 • heeft ervaring als voorzitter van een Raad van Toezicht;
 • is een verbindende persoonlijkheid en draagt er actief zorg voor dat de raad, waar in de afgelopen jaren nieuwe leden zijn toegetreden, als team opereert;
 • straalt gezag uit en kan zich tegelijkertijd ook dienend opstellen ten opzichte van de organisatie en de rvt;
 • kent de publieke sector, heeft gewerkt in een omgeving met verschillende typen stakeholders, waaronder de (landelijke) overheid;
 • heeft ruime ervaring als toezichthouder, bij voorkeur in de creatieve sector;
 • beschikt bij voorkeur ook over commerciële ervaring en kan prikkelen op innovatie;
 • heeft ervaring met strategische vraagstukken en kan het bestuur en de collega-leden van de Raad van Toezicht scherp houden met perspectieven en ideeën;
 • wil in de context van een snel veranderende mediawereld en de maatschappelijke rol van de publieke omroep bijdragen aan de koers van de VPRO;
 • is de verbindende factor in de rvt;
 • heeft een uitgebreid netwerk in de creatieve sector, wetenschap en/of maatschappelijke organisaties;
 • heeft oog voor risico’s en risicomanagement en een brede kijk op de (beoordeling van de) gang van zaken bij de VPRO en binnen de publieke omroep;
 • heeft voeling met de organisatie en toont met enige regelmaat belangstelling voor de werkzaamheden op of van de vloer.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 15 december 2023)
Voor de VPRO begeleidt Monique de Vos van Chasse Executive Search de zoektocht naar de voorzitter van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 15 december 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 15/12/2023